Zrealizowane projekty

Razem skuteczniej

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: wrzesień 2009r. – wrzesień 2010r.

 

TEREN REALIZACJO PROJEKTU:

Województwo zachodniopomorskie

Powiaty: myśliborski, łobeski, stargardzki
CELE REALIZOWANEGO PROJEKTU:

 • inicjacja powstania trzech spółdzielni socjalnych poprzez organizowanie szkoleń i doradztwa dla beneficjentów oraz zawiązanie partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej,
 • aktywizacja społeczności lokalnych,
 • wzmocnienie motywacji beneficjentów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, do zmiany swojej sytuacji życiowej,
 • rozwój umiejętności społecznych,
 • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
 • dostarczenie kompetencji do zarządzania podmiotami ekonomii społecznej.

BENEFICJENCI

Do udziału w projekcie Razem skuteczniej moga wziac osoby spelniajace ponizsze kryteria:

 • mieszkańcy wsi oraz miasteczek powiatów: łobeskiego, myśliborskiego i stargardzkiego,
 • osoby długotrwale bezrobotne lub zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku od 20-55 roku życia
 • pracownicy instytucji otoczenia ekonomii społecznej w wieku produkcyjnym

Podczas trwania projektu Razem skuteczniej zostaną podjęte następujące działania:

 1. Promocja i rekrutacja.
 2. Zorganizowanie konferencji „Ekonomia społeczna jako narzędzie przeciwdziałania zjawisku bezrobocia i wykluczenia społecznego”.
 3. Wydanie „Przewodnika po ekonomii społecznej do samorządów”, zawierającego wiedzę dotyczącą funkcjonowania spółdzielni socjalnych i warunków jakie muszą zostać stworzone, aby utrzymały się one na rynku pracy.
 4. Kompleksowe wsparcie dla BO – usługi prawne, księgowe, marketingowe wspierające rozwój partnerstwa lokalnego oraz promocję ekonomii społecznej.
 5. Szkolenia i doradztwo dla instytucji otoczenia (IO) sektora ekonomii społecznej i osób fizycznych, które będą zakładały spółdzielnie socjalne.
 6. Uruchomienie 3 punktów doradztwa wspierającego spółdzielnie socjalne w Barlinku, Łobzie i Stargardzie Szczecińskim.
 7. Wizyta studyjna.
 8. Konferencja podsumowująca i promująca działania, jako dobre praktyki w ramach projektu oraz upowszechnianie ekonomii społecznej w powiatach, na terenie których działają CIS’y.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO