Władze i Statut ZaFOS

Statut ZaFOS 

Postanowienia ogólne Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych dalej zwanym ZaFOS, jest dobrowolną wspólnotą stowarzyszeń i innych podmiotów prawnych działających w zakresie spraw socjalnych na zasadach non profit. ZaFOS Posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego Statutu oraz ogólnie działających przepisów prawnych.

Załącznik: Statut ZAFOS 2022

Władzami ZaFOS są zarząd

 • Walne Zebranie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Zarząd Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

 • Iwona Żukiert Prezes Zarządu, Prezes Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp. Reprezentowała organizacje pozarządowe zrzeszone w ZaFOS w Radzie Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Szczecin, od lat reprezentuje organizacje we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS – sieci ogólnopolskiej. Przez dwie kadencje była członkiem Rady Zachodniopomorskiej OW NFZ, w ostatniej pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Dzięki zrealizowanym z Jej inicjatywy projektom i pozyskanym dla województwa środkom zostało przeszkolonych około 9 500 osób – są wśród nich zarówno przedsiębiorcy, nauczyciele, rodziny dysfunkcyjne, młodzież i dzieci.
 • Dorota Kamecka – Sekretarz, odpowiedzialna za współpracę z organizacjami członkowskimi. Dzięki Jej działaniom systematycznie zwiększa się liczba członków ZaFOS. Jej aktywność przyczynia się do realizacji wielu projektów o charakterze społecznym na terenie województwa. Aktywnie współpracuje z instytucjami Samorządu Terytorialnego w województwie zachodniopomorskim. Dogłębnie zna problemy organizacji pozarządowych więc wie jak wspierać NGO w ich rozwiązywaniu. Reprezentuje członków ZaFOS w gremiach samorządowych.
 • Wiktor Głowacki – Wiceprezes Zarządu, Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF Orkan w Szczecinie. W TKKF Orkan Pan Głowacki zrzesza ponad 30 ognisk, z których każde prowadzi działalność upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych. Jako trener sztuk walki oraz instruktor walki wręcz z wieloletnim doświadczeniem prowadzi wiele zajęć dla dzieci i młodzieży w TKKF Orkan Szczecińskie Szkole Dalekowschodnich Sztuk Walki. Z Jego inicjatywy organizowanych jest wiele przedsięwzięć promujących aktywność i sport.
 • Izabela Ciesielska – Skarbnik, Wiceprezes TKKF Ogniska Tonus w Szczecinie, które w swojej działalności statutowej ma za zadanie kształtowanie postaw prozdrowotnych w środowiskach lokalnych. Dyrektor Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji TPP w Szczecinie, oraz Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Szczecińskiej Fundacji TPP. Pełni także funkcję koordynatora ds. szkoleń dających kwalifikacje zawodowe w zakresie kultury fizycznej. Z ramienia KOMSZ TKKF brała udział w tworzeniu Polskiej Ramy Kwalifikacji w Sporcie. Jest ekspertem ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w zakresie kultury fizycznej w Centralnym Ośrodku Metodyczno-Szkoleniowym w Toruniu, którego działalność obejmuje także woj. zachodniopomorskie
 • Ewa Giza – Członek Zarządu, lekarz internista, specjalista psychiatrii. Prezes Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”. Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu, Ordynator Oddziału Psychosomatycznego Prewencji ZUS w Dźwirzynie, Ordynator Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych szpitala MSW w Złocieńcu.  Działa w wielu innych organizacjach przyczyniając się do rozwoju psychiatrii środowiskowej. Jest członkiem  Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 2013-2015 oraz 2016-2019). Była radną Rady Powiatu w Kołobrzegu. Od wielu lat działa społecznie promując profilaktykę zdrowia i wspierając wiele działań na rzecz ludzi z zaburzeniami psychicznymi. Jej sukcesem jest działalność związana z reformą psychiatrii, która ma doprowadzić do realizacji humanitarnych form psychiatrii środowiskowej. Społecznie pełni funkcję Przewodniczącej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Rehabilitacji. Dzięki Jej działaniom został rozpropagowany w naszym województwie zawód terapeuty środowiskowego.
 • Zygmunt Pyszkowski – Członek Założyciel, mocno związany z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, obecnie pełni funkcje prezesa TPD oddziału regionalnego w Szczecinie. Wiceprezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie, Wicedyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu, Wicekurator Oświaty i Wychowania, Dyrektor Szkoły Specjalnej, Członek Zespołu Opiniująco-Konsultacyjnego Rady Miasta Szczecin, członek Rady Prezydenckiej, Rady Pożytku Publicznego Miasta Szczecin. Powołał w Szczecinie i Koszalinie ośrodki interwencyjno-mediacyjne, rzeczników praw dziecka, ośrodek metodyczny i 27 punktów poradnictwa rodzinnego.
 • Jerzy Kwiatosiński – Członek honorowy, założyciel oraz wieloletni Wiceprezes Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych. Założyciel i Skarbnik Fundacji „Promocja Zdrowia”. Jest również aktywnym Członkiem, Skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie, a także Skarbnikiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Warszawie. Przez 2 kadencje był członkiem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Działa wolontarystycznie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, udziela porad prawnych osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Ma wiedzę nt. wspierania osób z niepełnosprawnościami w ich integracji i reintegracji zawodowej i społecznej. Zaangażowany w tworzenie i realizację lokalnych i regionalnych polityk aktywizowania osób starszych.
 • Jerzy Mędrek – Członek Zarządu, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI (Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) w Szczecinie, a także Członek Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie. Od wielu lat aktywnie działa na polu wspierania sektora pozarządowego w szczególności na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych. Angażuje się w aktywizowanie środowiska emerytów i rencistów oraz ich rodzin w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i izolacji osób starszych i niepełnosprawnych. Współdziała z samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
 • Grzegorz Reszka- Członek Zarządu, związany ze związkiem od 2010 roku. Jest odpowiedzialny za pozyskiwanie środków na bieżącą działalność, prowadzeniem projektów oraz ich rozliczaniem. Od 2016 roku pełni funkcję koordynatora nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej realizowanej na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz Powiatu Polickiego. Od wielu lat aktywnie działa na polu wspierania organizacji obywatelskich, w szczególności w zakresie pozyskiwania środków na ich działalność. Jest trenerem, doradcą, z ramienia WZROS – Członkiem Komitetu Sterująco-Monitorującego w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie żłobków i przedszkoli, w ten sposób wpiera również lokalne samorządy w realizacji ich zadań.

Komisja Rewizyjna

 • Małgorzata Buśko – Przewodnicząca
 • Bożena Sobczak – Członek Komisji
 • Bogdan Jałoszyński – Członek Komisji