Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty 2007-2008

„Bądź aktywna na rynku pracy – wspieranie aktywizacji zawodowej kobiet” – EFS-POKL, Działanie 6.3

Wartość projektu: 47596,60zł,

Termin realizacji: 01.10.08 – 31.12.2008r.,

Charakterystyka projektu: projekt miał na celu aktywizację zawodową kobiet z terenów wiejskich powiatu myśliborskiego poprzez rozwój osobisty i nabycie nowych kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w charakterze pracownika biurowego.

„Nowe kwalifikacje Twoją szansą” –
EFS-POKL, Działanie 6.3

Wartość projektu: 465965,60zł,

Termin realizacji: 01.10.08 – 31.12.2008r.,

Charakterystyka projektu: projekt miał na celu rozwijanie aktywności zawodowej osób pochodzących z terenów wiejskich, pozostających bez zatrudnienia i przygotowanie ich poprzez kompleksowe szkolenia do podjęcia pracy zawodowej jako operator wózka jezdniowego.

„PRACUJ W NGO! Wspieranie aktywizacji zawodowej w III sektorze” – EFS-POKL, Działanie 6.1.1

Wartość projektu: 192625,83zł,

Termin realizacji: 01.03.08 – 30.10.2008r.,

Charakterystyka projektu: projekt miał na celu wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego dla wolontariuszy(osób pozostających bez zatrudnienia na zachodniopomorskim rynku pracy, nie zatrudnionych w PUP),oraz zorganizowanie 3 – miesięcznych płatnych stażów w organizacjach pozarządowych.

„Seniorzy z kulturą” – MSZ/Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006

Wartość projektu: 38493,51zł,

Termin realizacji: 15.02.06 – 30.05.2006r.,

Charakterystyka projektu: projekt miał na celu przede wszystko aktywizację seniorów obu krajów, doprowadzenie do wymiany ich doświadczeń, szerzenia kultury i łamania barier. Projekt pozwolił zaprezentować się grupom seniorskim z Polski i Niemiec, a także
nawiązać współprace organizacjom z obu krajów , stworzył płaszczyznę do wymiany poglądów, doświadczeń , rozwinął integrację.

„Budowa punktów informacyjno-doradczych dla pozarządowych organizacji socjalnych w województwie zachodniopomorskim” – Aktion Mensch – fundusz niemiecki Akcji Człowiek

Wartość projektu: 156416,00zł,

Termin realizacji: 01.12.04 – 30.11.2006r.,

Charakterystyka projektu: utworzenie czterech Punktów Informacyjno-Doradczych  w województwie zachodniopomorskim
w celu polepszenia położenia grup docelowych projektu poprzez wspieranie pracy pozarządowych organizacji socjalnych, oraz stworzenie platformy współpracy pomiędzy organizacjami samorządem terytorialnym. Działania skierowane były przede wszystkim na rozwój pomocy dla ludzi niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych zawodowo oraz młodzieży defaworyzowanej.
Projekt realizowany był w partnerstwie z niemiecką organizacją – Parytetowym Związkiem Organizacji Socjalnych Pomorza Przedniego.

„Wolontariat Europejski” – EFS-Program Młodzież – III edycje

Wartość projektu: 14368.203 zł.,

Termin realizacji: 20.07.2004 – 30.09.2007r.,

Charakterystyka projektu: Akcja 2-Wolontariat Europejski; wolontariat w Organizacjach Goszczących we wschodnim landzie Niemiec w Neubrandenburgu  i Rostocku. W projekcie uczestniczyło 5 wolontariuszy z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Czas trwania jednego wolontariatu to 10 miesięcy. Wolontariusze pracowali w Klubach Młodzieżowych, w Ośrodkach Pomocy Młodzieży a także odbywali praktykę w przedszkolu. Wolontariat był szansą poznania innej kultury ,nowych przyjaciół, uczenia się od siebie nawzajem oraz wypróbowania i udoskonalenia swoich umiejętności językowych. Dwoje wolontariuszy po zakończeniu pracy, pozostało w Niemczech , podejmując naukę na Wyższych Uczelniach.

Udział w projektach realizowanych przez WRZOS:

Inicjatywa badawcza i szkoleniowa „Wiedza i Rozwój” – współfinansowany ze środków Unii Europejskich EFS

Termin realizacji: 2006 – 2007r.,

Charakterystyka projektu: celem projektu było podniesienie standardów usług realizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeprowadzono badania socjologiczne które zdiagnozowały potencjał organizacji pozarządowych i ich oferty dla potrzeb beneficjentów.

„Senior Task Force” – projekt realizowany był wspólnie ze Stowarzyszeniem Niemiecko–Polskiej Współpracy Socjalnej
Termin realizacji: 2007-2008r.,

Charakterystyka projektu: celem projektu było wspieranie obywatelskiego zaangażowania i praktycznych form pomocy na rzecz ludzi starszych. Wsparcie to było realizowane poprzez merytoryczne przygotowanie i opiekę 16 wolontariuszy–seniorów, którzy działają jako doradcy merytoryczni dla organizacji członkowskich WRZOS.

ZaFOS reprezentował  w projekcie Jerzy Kwiatosiński. Projekt zakończono prezentacją rezultatów w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.