Aktualności

NEWSLETTER WSPÓLNOTY ROBOCZEJ ZWIĄZKÓW ORGANIZACJI SOCJALNYCH „WRZOS”

PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH INFORMACJI O WYDARZENIACH W SEKTORZE POLITYK PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH SEKTORA SPOŁECZNEGO

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2023

PIERWSZE POSIEDZENIE EUROPEJSKIEGO SEKTOROWEGO KOMITETU DIALOGU SPOŁECZNEGO DS. USŁUG SPOŁECZNYCH

12 grudnia 2023 roku w odbyło się pierwsze spotkanie Europejskiego Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego ds. Usług Społecznych.

W skład komitetu wchodzą Federacja Europejskich Pracodawców z Sektora Opieki Społecznej, (Federation of European Social Employers, której członkiem jest WRZOS), Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz EPSU – Europejska Federacja Związków Zawodowych Służb Publicznych (polskimi członkami są: Sekretariat Służb Publicznych NSZZ Solidarność, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Celem działań komitetu jest zapewnienie lepszych warunków pracy ponad 9 milionom pracowników usług społecznych w Unii Europejskiej oraz świadczenie dostępnych, wysokiej jakości usług socjalnych
w przystępnych cenach.

Podczas spotkania partnerzy społeczni przyjęli regulamin oraz program prac na lata 2024-2026. Ustalono cztery tematy, których będą dotyczyć działania komitetu w tym okresie. Należą do nich: zapewnienie pracownikom opieki społecznej takich warunków pracy, by pozostawali oni w zawodzie i by łatwiejsze stało się przyciągnięcie do niego nowych osób, budowanie potencjału partnerów społecznych, tworzenie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych na usługi socjalne oraz kontynuacja Europejskiej Strategii Opieki w kwestiach dotyczących rozwijania potencjału pracowniczego w sektorze.

Wszystkie działania zawarte w programie prac odnoszą się do nadrzędnych zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i mają na celu przyczynienie się do jego wdrożenia. Planowane prace pomogą również w realizacji Europejskiej Strategii Opiekii, Europejskiego Paktu na Rzecz Umiejętności oraz zakrojonego na szeroką skalę partnerstwa na rzecz umiejętności w zakresie opieki długoterminowej. Podczas posiedzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali najnowsze informacje dotyczące obu inicjatyw i omówili je z partnerami społecznymi.

Spotkanie zakończyło się prezentacją wspólnych działań Federacji Europejskich Pracodawców z Sektora Opieki Społecznej i Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Publicznych (EPSU) w ramach przeszłych i obecnych projektów finansowanych przez UE. Projekty te (m.in. FORESEE, FORTE IWorCon) mają na celu wzmocnienie dialogu społecznego, budowanie potencjału partnerów społecznych oraz poprawę warunków pracy, umiejętności i dostępności szkoleń w branży.

APEL W SPRAWIE POWOŁANIA OKRĄGŁEGO STOŁU POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe do dołączenia się do apelu w sprawie powołania Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego.

Apelujemy o:

– reformę systemu wsparcia III sektora wydyskutowaną w szerokim gronie organizacji z różnych części Polski

– prowadzenie dialogu o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z pełnym zachowaniem zasady pomocniczości oraz aktywnego udziału obywatelek i obywateli w reformach państwa ich dotyczących

Inicjatorzy apelu:

Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Pełna treść apelu i możliwość złożenia podpis: http://bit.ly/3QSs5Ka

MONITORING POLITYK PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH DEINSTYTUCJONALIZACJI

USŁUG SPOŁECZNYCH W OKRESIE WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2023

Na stronie WRZOS można się zapoznać z przygotowanym przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych monitoringiem działań organów państwa dotyczących procesu deinstytyucjonalizacji usług społecznych.  Raport omawia ważne zmiany prawne dokonane
w okresie wrzesień- październik 2023 r.

Monitoring powstał w ramach projektu Regionalne Porozumienie na rzecz Usług Społecznych. Projekt
ten jest realizowany przez Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO (NIW-CRSO)
na lata 2021-2030

https://www.wrzos.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/monitoring-wrzesien-pazdziernik-1.pdf

MANIFEST Z SAN SEBASTIAN:

WZMOCNIĆ SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ

14 listopada na zakończenie Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej, która odbyła się
w ramach hiszpańskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej podpisano Manifest z San Sebastian.

Znalazło się w nim zobowiązanie do realizowania ambitnegoplanu działania na rzecz ekonomii społecznej. Celem jest wzmocnienie europejskich polityk sprzyjających rozwojowi sektora we wszystkich krajach regionu. Sygnatariusze manifestu zobowiązali się do działań na rzecz ułatwiania finansowania i dostępu
do rynku gospodarki społecznej, a także mobilizowania na ten cel środków z Mechanizmu Odbudowy
i Odporności
oraz innych instrumentów UE. W dokumencie zwrócono też uwagę na konieczność zwiększenia widoczności gospodarki społecznej jako narzędzia promującego przedsiębiorczość zbiorową, zachęcania pracowników
i obywateli do podejmowania tego typu aktywności, wdrażania innowacji oraz włączenia w gospodarkę społeczną osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych.

„Gospodarka społeczna zapewnia możliwość tworzenia godnej pracy, generuje spójność terytorialną
i społeczną, promuje równość i redystrybucję świadczeń, dlatego należy ją w większym stopniu uwzględniać we wszystkich politykach europejskich” – powiedział specjalny komisarz ds.ekonomii społecznej Víctor Meseguer po podpisaniu dokumentu.

Pod manifestem znalazły się podpisy przedstawicieli 19 krajów – Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Włoch, a także Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EKES), Komitetu Regionów
oraz Europejskiej Ekonomii Społecznej (Social Economy Europe).

ASYSTENCJA OSOBISTA

– PROJEKT USTAWY

Do konsultacji społecznych trafił prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej. Zawiera on
od dawna wyczekiwane przepisy, które mają zwiększyć dostęp do usług wspierających osoby
z dysfunkcjami zdrowotnymi w prowadzeniu samodzielnego życia.

Według projektu od 1 stycznia 2025 roku powiaty będą miały obowiązek zapewnienia wszystkim uprawnionym osobom usług asystencji, które obecnie są realizowane i finansowane w ramach programów Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej (MRiPS) z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego tylko przez niektóre samorządy
i organizacje pozarządowe,

Ustawa ma systemowo uregulować sposób korzystania z usług asystencji osobistej przez osoby
z niepełnosprawnościami – naczelnym celem jest stworzenie takim osobom warunków do realizacji możliwie pełnego samodzielnego życia.

Z projektem można się zapoznać na stronie Prezydenta RP, a uwagi do niego przesyłać na adres mailowy: asystencja@prezydent.pl. Konsultacje potrwają do 22 grudnia.

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY – PRACE NAD RAPORTEM EWALUACYJNYM DOTYCZĄCYM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej.
W jego skład wchodzą przedstawiciele zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, w tym zrzeszeń pracodawców (Grupa I), związków zawodowych (Grupa II) oraz innych organizacji obywatelskich, między innymi socjalnych, konsumenckich, ekologicznych i rolniczych (Grupa III).

Głównym, choć nie jedynym zadaniem Komitetu jest opiniowanie projektów rozporządzeń, dyrektyw i innych dokumentów unijnych a także inicjowanie działań instytucji UE poprzez sporządzanie opinii z inicjatywy własnej. Więcej: https://www.eesc.europa.eu/pl oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Komitet_Ekonomiczno-Społeczny

Członkiem EKES z rekomendacji WRZOS jest od 2010 r. jest Krzysztof Balon, nasz reprezentant zasiada
w Sekcjach: Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) oraz ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO) https://memberspage.eesc.europa.eu/members/2018069. Wybrany został także na drugą połowę mandatu 2020-2025 na funkcję wiceprezydenta Grupy III Organizacje Społeczeństwa Obywatelskiego EKES,

W maju 2023 rozpoczęły się prace nad raportem ewaluacyjnym EKES dotyczącym realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w okresie programowania 2014-2020, równolegle do ewaluacji prowadzonej przez Komisję Europejską. Krzysztof Balon, wspierany przez doradcę, prof. dr hab. Ryszarda Szarfenberga z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczącego Polskiego Komitetu EAPN, jest jednym z trzech sprawozdawców raportu. W ramach prac nad raportem odbywają się również misje informacyjne do pięciu wybranych państw członkowskich. Krzysztof jest szefem misji do Królestwa Niderlandów i członkiem misji do Republiki Czeskiej. W ramach podobnej misji w Polsce 30 listopada br. odbyło się w Warszawie spotkanie z organizacjami obywatelskimi, w którym z ramienia EKES brał udział m. in. prof. dr hab.Ryszard Szarfenberg.

Przekazanie raportu do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Unii ma zostać uchwalone podczas sesji plenarnej 20-21 marca 2024 roku. Wartością dodaną raportu dla organizacji członkowskich WRZOS i innych organizacji obywatelskich będą zalecenia dotyczące znaczącego zwiększenia roli organizacji obywatelskichw planowanie i realizację EFS Plus w obecnym i w przyszłych okresach programowania.

Można jeszcze przesyłać uwagi do raportu pod linkiem

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/39e70bcd-bcbb-7570-2edc-4854ef29f5f3?surveylanguage=PL

Inne aktualności z prac EKES:

https://www.eesc.europa.eu/pl/news-media/news