Aktualności

Konferencja związana z monitorowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Włączenie się w konsultacje dotyczące Szczegółowych opisów osi priorytetowych (SzOOP-ów), popieranie starań Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych (ZaFOS) w tym zakresie i diagnoza problemów związanych z monitorowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) – tak przedstawiają się tematy podjęte podczas konferencji regionalnej w Barlinku.

Spotkanie otworzyła Iwona Żukiert, prezes SFTPP oraz członek ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy europejskich, omawiając Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, informując zebranych o głównych osiach priorytetowych RPO, w których beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe. Prelegentka przedstawiła także wyniki sondażu przeprowadzonego wśród organizacji członkowskich ZAFOS-u na temat wiedzy o RPO WZ. Ta prezentacja stała się przyczynkiem do dyskusji na temat niskiego zainteresowania nową perspektywą finansową 2014-2020 wśród przedstawicieli trzeciego sektora w Polsce. Jako główna przyczynę takiego stanu rzeczy wskazano brak realnego wpływu organizacji pozarządowych na dystrybucję środków europejskich.

Drugi z prelegentów – Jan Grabowski, prezes Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (KPFOP) – podjął temat Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych, tłumacząc uczestnikom konferencji dlaczego są one tak istotne przy rozdziale funduszy europejskich. Przy okazji poinformowano słuchaczy o apelu przedstawicieli trzeciego sektora w sprawie decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej niekonsultowania tych dokumentów społecznie. Uczestnicy konferencji chcieli się dowiedzieć m.in. tego, w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą się włączyć w konsultacje społeczne.

W kolejnej części omówiono wyniki konsultacji Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie zachodniopomorskim oraz przedyskutowano wnioski z raportu dotyczącego przebiegu konsultacji, jak i wyborów przedstawicieli NGO do Komitetu Monitorującego RPO WZ.

W ramach podsumowania spotkania Jan Grabowski przedstawił zgromadzonym stan projektu monitoringu funduszy europejskich w innych województwach.

Konferencję zorganizowała Iwona Żukiert ze Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp we współpracy z Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG