Aktualności

Konsultacje SZOOP RPO WZ

W związku z wystosowanym przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS pismem do Urzędu Marszałkowskiego WZ w sprawie konsultacji Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Opreacyjnego Wojewóztwa Zachodniopomorskiego dostaliśmy pisemną odpowiedź z zapewniemiem, że w namszym województwie planowane są konultacje SZOOP. SZOPy są kluczowymi dokumentami zawierającymi konkretne zasady dotyczące wdrażania środków z Unii Europejskiej. Zawierają one regulacje dotyczące:
  • celów i oczekiwanych rezultatów planowanej interwencji;
  • typów projektów;
  • typów potencjalnych beneficjentów;
  • systemu instytucjonalnego realizacji programu operacyjnego;
  • rozkładu alokacji finansowej;
  • maksymalnego poziomu dofinansowania projektów;
  • form wsparcia;
  • trybów i kryteriów wyboru projektów;
  • kwestii dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis;
  • zestawienia projektów pozakonkursowych.
Bardzo nas cieszy fakt, iż władze naszego województwa podjęły dialog w tej sprawie i skutecznie realizują zasadę współpracy z NGO. Już teraz zapraszamy organizacje pozarządowe do aktywnego udziału w zaplanowanych konsultacjach.
Poniżej prezentujemy Państwu oficjalne pismo Urzędu Marszałkowskiego w ten sprawie.