Aktualności

Priorytety POKL

Projekt a aktualne priorytety POKL

Projekt wpisuje się w aktualne priorytety POKL, w szczególności priorytet 7.2.2 „Przeciwdziałanie Wykluczeniu i Wzmocnieniu Sektora Ekonomii Społecznej.” Z jednej strony ma na celu upowszechnienie i promocję idei ekonomii społecznej, utworzenie sieci podmiotów wspierających powstawanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej, z drugiej przygotowanie osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem spłecznym do podjęcia pracy w spółdzielniach socjalnych. Działanie jest zgodne z Europejską Strategią Zatrudnienia. Wpisuje się w realizację zadań określonych w Rozp. 11081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFS, których celem jest zwiększenie udziału osób nieaktywnych zawodowo na rynku pracy.

Projekt wpisuje się w priorytety Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Zgodny jest z celem horyzontalnym (6) Narodowej Strategii Spójności. Projekt odpowiada na potrzeby zapisane w Strategii Woj. Zach. W zakresie polityki społecznej, wpisuje się w potrzeby społeczności lokalnej opisane w powiatowych strategiach rozwoju.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO