Aktualności

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/2018/ZaFOS poczęstunek uczestników szkoleń stacjonarnych

W związku z realizacją projektu Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o cenę na świadczenie usługi poczęstunku 12 uczestników szkoleń.

Szczegóły:
1. Zapytanie o cenę;
2. Harmonogram