Aktualności

Informacje o ogłoszeniu na usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16 numer postępowania: 2/2.9/2017 PO WER

Informacje o ogłoszeniu na usługę doradczą z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”
numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16
numer postępowania: 2/2.9/2017 PO WER

Termin składania ofert
do dnia 09.06.2017 r.

Nazwa zamawiającego
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin; telefon: (91)812 09 12; fax: (91) 812 08 99;  e-mail: kontakt@zafos.pl; adres strony internetowej: http://www.zafos.pl

Numer ogłoszenia
nie dotyczy

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Al. Wojska Polskiego 69, 70-478Szczecin, pok. 24 , do dnia 09.06.2017 r. do godz. 12.00.
 2. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem poczty, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
 3. Zaleca się, aby oferent zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, oferta na usługę eksperta – doradztwo w zakresie zamówień publicznych w ramach projektu pn. Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.
 4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
nie dotyczy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
p. Grzegorz Reszka – w godz. 8.00 – 15.00

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
91 433 00 81

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”. Zamawiający wybierze do realizacji usługi doradczej czterech ekspertów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Zakres zamówienia
Doradztwo dla przedsiębiorstw społecznych objętych projektem z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego w wymiarze średnio 10h/przedsiębiorstwo społeczne. Doradztwo ma na celu pomoc przedsiębiorstwu społecznemu w skutecznym ubieganiu się o zamówienie publiczne.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwa: zachodniopomorskie – Powiat: wszystkie, Miejscowość: wszystkie; pomorskie –  Powiat: wszystkie, Miejscowość: wszystkie.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Doradztwo dla przedsiębiorstw społecznych objętych projektem z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego w wymiarze średnio 10h/przedsiębiorstwo społeczne. Doradztwo ma na celu pomoc przedsiębiorstwu społecznemu w skutecznym ubieganiu się o zamówienie publiczne, w szczególności doradztwo powinno doprowadzić do złożenia oferty przez przedsiębiorstwo społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Łączna ilość dla 4 ekspertów – do 740 godzin (maksymalnie 74 przedsiębiorstwa  społeczne x średnio 10h). Szczegółowy harmonogram doradztwa oraz podział między ekspertów zostanie ustalony z wybranymi ekspertami po przeprowadzeniu rekrutacji przedsiębiorstw społecznych.
 3. Doradztwo odbywać się będzie w siedzibach przedsiębiorstw społecznych na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego lub w innym miejscu na terenie tych województw ustalonym z danym przedsiębiorstwem społecznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale VII Instrukcji dla oferentów,  stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie czterech ekspertów z zakresu zamówień publicznych do realizacji usługi doradczej w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.

Kod CPV
80000000-4

Nazwa kodu CPV 79410000-1
Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z harmonogramem projektu tj. najpóźniej do dnia 31 maja  2018 r.

Szczegółowe wymogi związane z terminami realizacji zamówienia zawarte są zawarte są w Rozdziale VIII Instrukcji dla oferentów, stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Załączniki

 • Instrukcja dla oferentów
 • Załącznik nr 1 do Instrukcji dla oferentów – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji dla oferentów – Wykaz doświadczenia zawodowego eksperta

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Ekspert musi spełniać następujące warunki:

–    wykształcenie wyższe prawnicze,

–    minimum 12 miesięcy reprezentowania zamawiającego (w rozumieniu Prawa zamówień publicznych – w szczególności będącego jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (np. pracownik Zamawiającego zatrudniony na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, nadzorem nad zamówieniami publicznymi, doradztwem prawnym z zakresu zamówień publicznych itp.).

Potencjał techniczny
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy

Dodatkowe warunki
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie o braku w/w powiązań na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do  Instrukcji dla oferentów.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

 1. a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. c) okoliczności siły wyższej,
 4. d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 5. e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji, wraz
  z oświadczeniem o braku powiązań,
 2. CV eksperta z klauzulą: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów naboru (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883).
 3. Wykaz doświadczenia zawodowego eksperta – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji.

Wszystkie ww. oświadczenia i dokumenty muszą być wypełnione i podpisane.

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru oferentowi zamówienia uzupełniającego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

Cena – 60 % . Ceną oferty jest stawka brutto za godzinę doradztwa (45 minut).

Sposób przyznania punków w kryterium „cena”:

P = Cn / Cb x 60%, gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez oferenta

Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)

Cb. – cena oferty badanej

60– maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

 

Doświadczenie – 40 %

Sposób przyznania punków w kryterium „doświadczenie”:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty Wykazu doświadczenia zawodowego eksperta. Oceniane będzie doświadczenie – staż pracy liczony w miesiącach na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych (np. pracownik Zamawiającego zatrudniony na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, nadzorem nad zamówieniami publicznymi, doradztwem prawnym z  zakresu zamówień publicznych itp.) ponad minimalne wymagania (tj. 12 miesięcy stażu pracy).

Punktacja będzie przyznawana wg poniższego schematu:

od 13 do 24 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w imieniu zamawiającego – 10 pkt

od 25 do 36 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w imieniu zamawiającego – 20 pkt

od 37 do 48 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w imieniu zamawiającego – 30 pkt

powyżej 49 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w imieniu zamawiającego – 40 pkt
Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

Adres
Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin

Numer telefonu
91 812 09 12

NIP
851-28-06-756

Tytuł projektu
„Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”

Numer projektu
numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16

Instrukcja dla Oferentów

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia

Projekt „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego