Aktualności

O projekcie – Wdrażanie standardów pracy socjalnej i usług opiekuńczych w gminie Barlinek

Wdrażanie standardów pracy socjalnej i usług opiekuńczych w gminie Barlinek to projekt Pilotażowego wdrażania standardów usługi modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. 

Realizowany jest on przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku w partnerstwie z Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy społecznej i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt obejmuje swym zasięgiem gminę Barlinek i jest realizowany – 01.06.2012 r. – 30.11.2013 r.

W tym okresie w gminie Barlinek będą wdrażane standardy pracy socjalnej i usług opiekuńczych wypracowane w ramach 2 zadania, którego celem jest rozwój systemu pomocy i integracji społecznej, poprzez opracowanie i wdrożenie, wybranych standardów usług pomocy i integracji społecznej. Prace nad standaryzacją przebiegać będą równolegle w dwóch obszarach:

  1. Standard Usługi – stworzenie „pakietu usług” systemu pomocy i integracji społecznej, spełniającego funkcje przyporządkowane do danej grupy klientów pomocy społecznej, określającego sposób oddziaływania na klienta, pozwalający mu najpełniej wykonywać role społeczne i zawodowe.
  2. Model Instytucji opracowanie modeli sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (zadań merytorycznych wykonywanych przez te instytucje): Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, a także Centrach Integracji Społecznej, z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej oraz zlecania zadań.

 

Celami szczegółowymi Zadania 2 są:

  1. Wypracowanie ogólnopolskich Standardów Usług i Modeli Instytucji Pomocy i Integracji społecznej (tj. Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Integracji Społecznej).
  2. Pilotażowe wdrożenie do systemu pomocy społecznej Standardów Usług dla określonej grupy klientów oraz Modeli Instytucji (OPS, PCPR, MOPS/MOPR, CIS).
  3. Opracowanie propozycji projektów aktów prawnych w zakresie zmian systemowych w obszarach standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej.
  4. Przeszkolenie w zakresie standaryzacji usług i modeli instytucji, do końca 2013 roku, 3000 osób na terenie całego kraju, odpowiedzialnych za kierowanie i nadzór nad instytucjami pomocy i integracji społecznej.
  5. Profesjonalizacja świadczenia usług, zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

Całkowita realizacja Zadania 2 podzielona została na 6 faz wykonawczych, z których każda ma określone ramy czasowe i jest wyodrębniona od pozostałych, poprzez przypisane dla niej zadania i rezultaty końcowe. Za ich spójną realizację pod względem merytorycznym odpowiada Zespół DOradczy

 

W Barlinku wdrażane są standardy: Pracy socjalnej z osobą starszą i Usług opiekuńczych dla osób starszych, świadczonych w miejscu zamieszkania, a także kreowany jest model realizacji usług o określonym standardzie w gminie.

Standard pracy socjalnej z osobą starszą – polega na działaniach mających na celu wzmocnienie jej dobrostanu oraz udzielenie wsparcia i umożliwienie poszerzenia niezależności osobistej i aktywności społecznej. Będzie to możliwe m.in. poprzez  różne formy wspierania osób objętych opieką. Co przyczyni się do rozwiązywania problemów wynikających z ich relacji z otoczeniem.

Praca z osobą starszą została podzielona na kilka etapów np. zdiagnozowanie sytuacji osób starszych, określenie celów działania i opracowanie indywidualnego pakietu usług dostosowanych do konkretnego klienta a także ewaluacja działań obejmująca ocenę rezultatów zgonie z opracowanymi wskaźnikami . Ewaluacja końcowa obejmie raport oraz opis zastosowanych metod i osiągniętych rezultatów wraz z ich oceną.

Standard usług opiekuńczych dla osób starszych, świadczonych w miejscu zamieszkania – zgodnie z założeniami modelu OPS usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania klientów.  Świadczone usługi są komplementarne i zindywidualizowane – działają na zasadzie pomocniczości. Są poszerzone o działania środowiskowe, co da osobie starszej poczucie dobrego funkcjonowania w środowisku lokalnym z jednej strony a z drugiej wpłynie na zmianę postrzegania tych osób przez społeczeństwo.
Ten standard przewiduje zatrudnienia opiekunek środowiskowych, które odbędą specjalistyczne  szkolenia podnoszące ich umiejętności i kwalifikacje w zakresie świadczenia profesjonalnych usług opiekuńczych, pierwszej pomocy przedmedycznej itp.

Bardzo ważnym jest, że w wymienionym standardzie zaplanowane są usługi opiekuńcze dostosowane do rozpoznanych potrzeb klientów.

Etapy usług opiekuńczych sprowadzają się do świadczeń w miejscu zamieszkania osoby starszej (w uzasadnionych przypadkach mogą być świadczone w miejscu czasowego pobyty). Świadczenia te obejmować będą ustalenie zakresu usług przyjęcia zgłoszeń, wywiad środowiskowy, analizę sytuacji klienta, określenie możliwości indywidualnego wsparcia dostosowanego do potrzeb klienta od usług pielęgnacyjnych po aktywizację kulturalno-społeczna. Wszystkie działania w ramach standardu będą monitorowane. Dokonana też zostanie ewaluacja podejmowanych działań.