Władze i Statut ZaFOS

Statut ZaFOS 

Postanowienia ogólne Zachodniopomorskie Forum Organizacji Społecznych dalej zwanym ZaFOS, jest dobrowolną wspólnotą stowarzyszeń i innych podmiotów prawnych działających w zakresie spraw socjalnych na zasadach non profit. ZaFOS Posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego Statutu oraz ogólnie działających przepisów prawnych.

Załącznik: Statut ZAFOS 2022

Władzami ZaFOS są zarząd

  • Walne Zebranie
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

Zarząd Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Społecznych ZaFOS

  • Iwona Żukiert Prezes Zarządu, Prezes Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp. Reprezentowała organizacje pozarządowe zrzeszone w ZaFOS w Radzie Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Szczecin, od lat reprezentuje organizacje we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS – sieci ogólnopolskiej. Przez dwie kadencje była członkiem Rady Zachodniopomorskiej OW NFZ, w ostatniej pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Dzięki zrealizowanym z Jej inicjatywy projektom i pozyskanym dla województwa środkom zostało przeszkolonych około 9 500 osób – są wśród nich zarówno przedsiębiorcy, nauczyciele, rodziny dysfunkcyjne, młodzież i dzieci.
  • Izabela Ciesielska – Wiceprezes Zarządu,  Wiceprezes TKKF Ogniska Tonus w Szczecinie, które w swojej działalności statutowej ma za zadanie kształtowanie postaw prozdrowotnych w środowiskach lokalnych. Dyrektor Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji TPP w Szczecinie, oraz Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Szczecińskiej Fundacji TPP. Pełni także funkcję koordynatora ds. szkoleń dających kwalifikacje zawodowe w zakresie kultury fizycznej. Z ramienia KOMSZ TKKF brała udział w tworzeniu Polskiej Ramy Kwalifikacji w Sporcie. Jest ekspertem ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w zakresie kultury fizycznej w Centralnym Ośrodku Metodyczno-Szkoleniowym w Toruniu, którego działalność obejmuje także woj. zachodniopomorskie
  • Anna Kolmer – Członek Zarządu,

  • Ryszard Syroka – Członek Zarządu,

Komisja Rewizyjna

  • Małgorzata Buśko – Przewodnicząca
  • Czesław Dziembaj – Członek Komisji