O nas

Kim jesteśmy

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Społecznych ZaFOS to dobrowolna wspólnota organizacji socjalnych działających w województwie zachodniopomorskim. Istnieje od 2001r. Początkowo zawiązało je 6 znaczących organizacji zajmujących się szeroko pojętą pomocą społeczną m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Dzisiaj członkami Forum jest ponad 90 organizacji pozarządowych z regionu.

Celem działania Forum jest tworzenie wszechstronnej płaszczyzny współpracy o większej sile oddziaływania, niż operowanie w pojedynkę. Pracujemy zgodnie z mottem jest: RAZEM ZNACZYMY WIĘCEJ. I właśnie łącząc siły w kreowaniu przeróżnych koalicji, wspieramy działalność statutową naszych członków. Pracujemy na rzecz aktywizacji i reintegracji osób wykluczonych społecznie, osób dysfunkcyjnych, zagrożonych utratą pracy lub pozostających bez pracy, dyskryminowanych, niepełnosprawnych i starszych oraz bezdomnych. Wspieramy upowszechnianie nowoczesnych technik edukacyjnych, bo wzmacnianie dzieci i młodzieży jest dla nas priorytetowym zadaniem. Szczególną uwagę poświęcamy młodzieży defaworyzowanej. Wspomagamy rozwój gospodarczy poprzez pobudzanie przedsiębiorczości, wspieramy inicjatywy naukowe i ekonomiczne służące postępowi technologicznemu, ochronie środowiska i rozwojowi techniki.

Aktywnie działając organizujemy wolontariaty w sprawach socjalnych, konferencje upowszechniające problemy społeczne oraz targi instytucji, dzięki którym łączymy potrzebujących. Stałym elementem naszych prac są szkolenia wzmacniające „twarde”, zawodowe kwalifikacje, ale też „miękkie” kompetencje, związane ze wzmacnianiem poczucia własnej wartości.

ZaFOS wchodzi w skład ogólnopolskiej federacji „WRZOS” – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. „WRZOS” to 12 związków regionalnych i 3 centrale ogólnopolskie. ZaFOS jest członkiem Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej, obok takich instytucji jak: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Związek Lubuskich Organizacji Samorządowych. Ostatnio ZaFOS był inicjatorem utworzenia Zachodniopomorskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, w skład którego weszli: Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” Kołobrzeg, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Szczecin. ZaFOS jest członkiem-założycielem Ogólnopolskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. ZaFOS stawia na współpracę transgraniczną, stale kooperując z organizacjami socjalnymi sąsiednich krajów.

STRONA

W

BUDOWIE

Informacje dodatkowe

Prowadzone działania

Władze i Statut ZaFOS-u

Numer KRS

Uzyskane doświadczenia skłaniają ZaFOS do promowania działań, w celu budowania przestrzeni dla:

– Aktywności (pomnażania potencjału społecznego, zasobów oraz wachlarza usług i świadczeń dla osób potrzebujących pomocy)

– Rzecznictwa (obrona interesu publicznego, wiarygodności Forum przed władzami samorządowymi)

– Mediacji (konsultacje, włączanie się ZaFOS w proces integracji z Unią Europejską)

– Tworzenia standardów (jakości pracy organizacji pozarządowych)

Władzami Związku są:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Skład Zarządu:

  Iwona Żukiert – Prezes Zarządu

  Izabela Ciesielska – Wiceprezes

  Anna Kolmer – Członek Zarządu

  Ryszard Syroka – Członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna:

  • Małgorzata Buśko- Przewodniczący
  • Czesław Dziembaj – Członek Komisji

  Statut Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

  Postanowienia ogólne:
  Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych dalej zwanym ZaFOS, jest dobrowolną wspólnotą stowarzyszeń i innych podmiotów prawnych działających w zakresie spraw socjalnych na zasadach non profit. ZaFOS Posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego Statutu oraz ogólnie działających przepisów prawnych.
  Załącznik: „Aktualności” oraz „Galeria”

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000123843

Główne cele

Tworzenie płaszczyzny współpracy pozarządowych organizacji socjalnych
Wykonywanie i promowanie współpracy pozarządowych organizacji socjalnych z organami administracji rządowej i samorządowej
Wspieranie rozwoju organizacji w regionie zachodniopomorskim
Udzielanie wszechstronnej pomocy organizacjom członkowskim w wypełnianiu ich zadań statutowych
Koordynowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum
Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS za rok 2019.

Załącznik:  sprawozdanie za 2019


Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS za rok 2021.

Załącznik:  sprawozdanie finansowe za 2021

Załącznik:  sprawozdanie merytoryczne za 2021

Dołącz do nas

Członkami „ZaFOS” może być każda organizacja pozarządowa posiadająca wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

zapisz się