Aktualności

IWONA ŻUKIERT – Prezes ZaFOS i Wiceprezes WRZOS w Radzie Narodowego Instytutu Wolności

 

Nowi reprezentanci organizacji pozarządowych w Radzie Narodowego Instytutu Wolności – po raz pierwszy większość Rady stanowią społecznicy! Minister Agnieszka Buczyńska przekazuje organizacjom pozarządowym dodatkowe miejsce.

Do Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego powołano następujących przedstawicieli organizacji pozarządowych:
▪️Agatę Stafiej-Bartosik reprezentującą Fundację Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego,
▪️Annę Czyżewską reprezentującą Federację Mazowia,
▪️Ewę Gałkę reprezentującą Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,
▪️Łukasza Gorczyńskiego reprezentującego Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych,
▪️Daniela Prędkopowicza reprezentującego Fundację Fundusz Współpracy,

▪️Iwonę Żukiert reprezentującą Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych.

Wybór reprezentantów w społecznych w Radzie NIW nastąpił po bezpośrednim spotkaniu kandydatek i kandydatów z Minister Agnieszką Buczyńską. Członkowie Rady to reprezentanci czterech największych federacji organizacji pozarządowych, reprezentujących setki organizacji członkowskich pracujących w całym kraju. Kierując się ideą „Nic o nas bez nas” i dostrzegając bardzo wysoki poziom prezentowany przez kandydatów i kandydatki Minister Buczyńska zadecydowała o przekazaniu stronie społecznej dodatkowego miejsca w radzie z trzyosobowej puli przynależnej jej urzędowi. W rezultacie organizacje pozarządowe będą dysponowały nie pięcioma, a sześcioma miejscami w Radzie. Innymi słowy, raz pierwszy w historii Instytutu strona społeczna uzyskuje większość w Radzie NIW – CRSO i będzie miała decydujący wpływ na jej decyzje.

ℹ️ Do finałowego etapu zakwalifikowało się 20 osób spośród 60, które spełniły kryteria formalne. Ze wszystkimi 60 osobami przeprowadzono rozmowy sprawdzające wiedzę, w których brali udział także chętni członkowie Rada Działalności Pożytku Publicznego reprezentujący organizacje pozarządowe. Uczestnicy wielokrotnie podkreślali pozytywny odbiór zaproponowanej przez Minister Buczyńską formuły naboru.

‼Pełną listę kandydatów znajdziecie na stronie