Aktualności

Ocena Ministra Sprawiedliwości z realizacji zadań za 2022 r.

Poniżej prezentujemy ocenę Ministra Sprawiedliwości z realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej za 2022 rok. Przypominamy, że w 2022 roku Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS tak samo jak w 2023 r. realizowało 2 zadania publiczne dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.  Podstawą prawną przygotowanej oceny jest art. 12 ust. 5 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2021 r. poz. 945), zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości dokonuje oceny wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej za dany rok w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.

W przygotowanej ocenie Minister Sprawiedliwości dokonał analizy zbiorczych informacji przekazanych mu przez starostów w cyklach kwartalnych, za pośrednictwem właściwych wojewodów. Wnioski z tej analizy zawierają także informacje dotyczące problemów zgłaszanych w toku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wskazujące w szczególności na bieżące lub prognozowane potrzeby w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W treści Oceny Minister Sprawiedliwości omówił m.in. liczbę punktów nieodpłatnej pomocy, dziedziny prawa i kategorie spraw, w których udzielono porad, a także liczbę oraz profil osób korzystających z nieodpłatnej pomocy. Ponadto, w przygotowanej ocenie Minister Sprawiedliwości zaprezentował wnioski końcowe oraz rekomendacje rozwoju systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Polsce.

Zapraszamy do lektury!

Ocena_Ministra_Sprawiedliwości_wykonanych_zadań_z_zakresu_nieodpłatnej_pomocy_prawnej_nieodpłatnego_poradnictwa_obywatelskiego_oraz_edukacji_prawnej_za_2022_rok

Zadania publiczne Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 13 w 2023 r. oraz Prowadzenie Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego nr 16 w 2023 r. są zadaniami zleconym przez Gminę Miasto Szczecin oraz finansowanymi ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.