Aktualności

Wizyta w Senioren Service Zentrum w Hannoverze w ramach pracy nad projektem Seniorzy w Sieci.

W ramach kolejnej mobilności związanej z realizacją projektu Erasmus + Seniorzy w Sieci nasz zespół ekspercki w dniach 3-5 lipca gościł w Senioren Service Zentrum w Hannoverze. Tym razem organizatorem spotkania był nasz niemiecki partner Uckermärkischer Bildungsverbund gGmbH. Był to bardzo pracowity czas, w którym nasi eksperci mogli zobaczyć w jaki sposób niemiecka organizacja wspiera uczestnictwo osób starszych w życiu cyfrowym. W efekcie pojawiły się nowe pomysły a także znajomości, które niewątpliwie będą miały ogromny, pozytywny wpływ na realizację projektu. Udało się także znaleźć chwilę na odkrywanie uroków Hannoveru 🙂

A tutaj sprawozdanie z wizyty:

W ramach realizacji projektu Erasmus + Seniorzy w Sieci zespół ekspercki w dniach 3-5 lipca gościł w Senioren Service Zentrum w Hannoverze. Tym razem organizatorem spotkania był nasz niemiecki partner Uckermärkischer Bildungsverbund gGmbH. 

Celem wyjazdu było poznanie doświadczeń miasta Hanower we włączaniu seniorów (zapobieganiu wykluczeniu) do społeczeństwa obywatelskiego poprzez sieć internetową. Jednostką przyjmującą była Rada ds. Seniorów miasta stołecznego Dolnej Saksonii Hanower (Der Seniorenbeirat Landeshauptstadt Hannover).

Program wizyty obejmował spotkanie plenarne z przedstawicielami Rady Seniorów (4 lipca 2022 roku) w siedzibie Rady oraz dwie wizytacje w jednostkach prowadzonych przez miasto Hanower działających na rzecz seniorów.

Rada Seniorów funkcjonuje w Hanowerze od 26 lat i jest wyłaniana w drodze dwustopniowych wyborów. Seniorzy, definiowani jako osoby powyżej 60-tego roku życia stanowią 26% mieszkańców miasta, tzn. stanowią rzeszę 130 tys. osób w półmilionowym populacji. Miasto podzielone jest na 13 osiedli odpowiadających okręgom wyborczym do Bundestagu i Bundesratu. W wyborach bezpośrednich ponad 60-letni mieszkańcy wybierają co pięć lat 190 delegatów drogą głosowania korespondencyjnego z list nominacyjnych.

Zgromadzenie elektorów wybiera spośród swoich członków 13 osobową Wyższą Radę Doradczą. Co roku odbywają się dwa walne zebrania delegatów, na których rada seniorów składa sprawozdania ze swojej działalności, przyjmuje zgłoszenia i sugestie oraz omawia z uczestnikami problemy osób starszych. Ostatnie wybory do rad seniorów odbyły się w styczniu i lutym 2022 r. Uczestniczyło w nich łącznie 37 844 wyborców, co odpowiada frekwencji na poziomie 27,8%. Ukonstytuowanie Rady nastąpiło dopiero w połowie czerwca, czyli obecnie urzędująca Rada działa zaledwie od 2-3 tygodni. Przewodniczącą Rady jest dr. Cornelia Goesmann (DRK), która w wyborach elektorów uzyskała 1209 głosów.

Rada Seniorów ma prawo do udziału w posiedzeniach rady miasta i komisji radnych, o ile w jakikolwiek sposób przedmiot obrad dotyczy spraw osób powyżej 60 roku życia, co praktycznie oznacza możliwość udziału we wszystkich obradach rady i komisji.

W Hanowerze działa Senioren Service Zentrum, które jest wyspecjalizowaną jednostką miejską odpowiedzialną za świadczenie usług na rzecz osób starszych. Poza Zentrum funkcjonują także ośrodki lokalne w 13 osiedlach, w których działają pracownicy socjalni animujący wsparcie dla osób starszych z udziałem dużej grupy wolontariatu. Wolontariuszami są najczęściej osoby starsze w dobrej kondycji psychofizycznej oraz młodzież szkolna, co realizowane jest m.in. w ramach programu współpracy międzygeneracyjnej.

„Kommunaler Senorenservice Hannover” działa w czterech obszarach oznaczonych odpowiednimi symbolami struktury organizacyjnej:

57.21        Nadzór domowy, ocena opieki i potrzeb seniorów;

57.22        Praca socjalne: rozwój więzi społecznych: zaangażowanie obywatelskie, rozwój sąsiedztwa, praca nad seniorami „z tłem migracyjnym”, praca socjalna na rzecz przyjaznej przestrzeni społecznej;

57.23        Pomoc w nagłych wypadkach: projekty i grupy robocze, pomoc wolontariuszy, w tym pomoc technologiczna

57.24        Zarządzanie informacjami o wydarzeniach, np. aktualizacja wydarzeń na mapie wydarzeń adresowanych do seniorów w mieście.

Wolontariat, co było interesujące z punktu widzenia realizowanego projektu, realizowany jest w sześciu wymiarach: 1) wsparcia domowego, 2) wsparcia wżyciu codziennym, 3) interwencji kryzysowej (zwykle wsparcie po kryzysie), 4) pomocy technologicznej (użytkowanie komputera, korzystanie z Internetu), 5) pomocy rzemieślnika (naprawy domowe, instruktaż korzystania z urządzeń AGD itp.), 6) pomocnik aplikacji – wsparcie w wypełnianiu druków urzędowych, formularzy, zeznań podatkowych itp.

Miasto organizując wolontariuszy w ramach pomocy technologicznej wyznacza standard pomocy obejmujący 2 godziny na zadanie oraz zwracając 6 euro jako koszty dojazdu do beneficjenta. W ramach pomocy technologicznej działa obecni 27 wolontariuszy, którzy pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem komputera, laptopa, tabletu czy smartfonu.

Miasto przywiązuje bardzo duże znaczenia dla uczestnictwa osób starszych w życiu cyfrowym. Samo uczestnictwo cyfrowe jest przez „Kommunaler Senorenservice Hannover” definiowane jako uczestnictwo w życiu społeczny, tj. samostanowienia o życiu w podeszłym wieku. Wsparcie dla uczestnictwa cyfrowego obejmuje trzy sfery: 1) wsparcia w korzystaniu z technologii cyfrowej, 2) cyfrowe w komunikacji seniorów, 3) życie wspomagane technologią.

Wsparciu korzystania z technologii cyfrowej służą projekt MuTH (akronim odpowiada słowu „odwaga”), w którym opracowano przewodniki po mediach i technologii, 2) indywidualną pomoc w domu seniora oraz 3) kursy szkoleniowe dla seniorów z użytkowania komputera, tabletu lub smartfonu.

Wsparcie dla osób starszych w życiu cyfrowym obejmuje szereg działań szczegółowych: darmowy dostęp do wi-fi w jednostkach miejskich dla seniorów, strona internetowa dla seniorów, transmisje on-line z ważnych wydarzeń, własny podcast z praktycznymi poradami (w trakcie opracowanie), poradnictwo i kursy online, platforma sąsiedzka (wspierany przez miasto produkt opracowany przez startup o charakterze społecznościowym – na wzór Facebooka), cyfrowa mapa miasta o wydarzeniach kierowanych do seniorów.

Poza rzetelną i otwartą dyskusją podczas wizyty zadbano o elementy kulturalne, m.in. zwiedzanie znanego z organizowanych wydarzeń plenerowych kompleksu pałacowego i ogrodów Herrenhausen oraz wizyta w hanowerskim teatrze (Niedersächsisches Staats- theater Hannover G.m.b.H.).

Przede wszystkim wizyta miała jednak charakter merytoryczny. W jej trakcie uzgodniono dalsze kontakty. Strona polska zaprosiła dwóch przedstawicieli Rady Seniorów Hanoweru na spotkanie robocze, które odbędzie się w pierwszej dekadzie października we Wrocławiu. Obie strony potwierdziły także gotowość do rozwijania dalszej współpracy.

Link:https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Politik/Politische-Gremien/Landeshauptstadt-Hannover/Beir%C3%A4te/Der-Seniorenbeirat#