Aktualności

Złożone Nowe Projekty przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS.

1. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
– Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
– Numer i nazwa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa
– Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Centrum Projektów Europejskich
– Tytuł projektu: Świetni ponad pełnoletni!
– Okres realizacji projektu: od: 2020-11-01 do: 2022-10-30
– Obszar realizacji projektu: Cała Polska
Cel główny: Poprawa utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym pracujących w sektorze MMŚP poprzez adaptację niemieckiego rozwiązania Inicjatywa Arbeit 50Plus, przetestowanie go wśród 4 podmiotów z sektora MMŚP oraz wdrożenie przez 4 podmioty w okresie 11.2020-10.2022r.
Głównym rezultatem projektu będzie wypracowanie rozwiązania Świetni Ponad Pełnoletni, które umożliwi dostarczenie podmiotom z sektora MMŚP zaleceń dotyczących możliwości przedłużania aktywności zawodowej pracowników w wieku 56+, promocję zdrowia w firmach, wdrażania elastycznych form zatrudnienia, przechodzenie na inne stanowiska pracy czy też kierunków i form uzupełniania kwalifikacji.
Transfer nowego rozwiązania od partnera ponadnarodowego, następnie jego zaadaptowanie oraz wdrożenie, przy ciągłej wymianie informacji i doświadczeń miedzy partnerami, będą stanowiły główne zadania w projekcie.
2. Program: Europa dla obywateli, Działanie 2.3
Tytuł projektu: : #OvercomePrejudiceEurope #Europa Bez Uprzedzeń
Polska- Niemcy-Włochy
Cel: Zwiększenie aktywnego zaangażowania grupy młodzieży i dorosłych obywateli trzech krajów Unii Europejskiej o zróżnicowanych poglądach w lepsze zrozumienie zjawisk uchodźctwa, migracji i reakcji społecznych na te procesy poprzez podwyższenie kompetencji działaczy samorządowych, kadry instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie wymiany i wdrażania dobrych praktyk promowania postaw i aktywności dotyczących integracji społecznej uchodźców i imigrantów w społecznościach lokalnych Polski, Niemiec i Włoch.