Aktualności

Zapytanie o cenę wykonania usługi: zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sal i organizacji poczęstunku

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o cenę świadczenie usług:  zakwaterowanie, wyżywienie, poczęstunek i zapewnienie sali.

ZAMAWIAJĄCY
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
Al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin
e-mail: kontakt@zafos.pl

CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług zapewniającego zakwaterowania, wyżywienia, poczęstunek i wynajmu sal dla 60 uczestników szkoleń, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia prowadzone będą w trybie 3 dniowych warsztatów weekendowych (od piątku do niedzieli) w wymiarze 24 h na jeden zjazd. Planowanych jest maksymalnie 5 zjazdów szkoleniowych. Szczegóły w załączeniu.

PRZEWIDYWANE TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. 17-19.05.2019r.
  2. 05-2.06.2019r.
  3. 14-16.06.2019r.
  4. 29-30.06.2019r.
  5. 12-14.07.2019r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY CENOWEJ (w załączeniu) i powinna być podpisana przez Wykonawcę.
  2. Wykonawca określa cenę, podając ją w kwocie brutto z uwzględnieniem wszystkich opłat.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna zostać przesłana pocztą tradycyjną – al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin, e-mailową: katarzyna.bernasinska@zafos.pl lub dostarczona do siedziby zamawiającego do dnia 15 marca 2019r.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Bernasińska pod nr tel. 91 812 09 12 ( w godzinach 7:30 – 13.30) oraz za pośrednictwem poczty e-mail: katarzyna.bernasinska@zafos.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia + Wzór oferty cenowej