Aktualności

ZAPYTANIE O CENĘ nr 3/2.9/2017 PO WER wynajem sal na szkolenia realizowane w ramach projektu „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” nr umowy: POWR.02.09.00-00-029/16-00 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W związku z realizacją projektu „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wycenę stawki godzinowej wynajmu sal szkoleniowych w województwie zachodniopomorskim i pomorskim.

Zgodnie  z zapisami wniosku o dofinansowanie Zamawiający jest zobowiązany do zlecenia minimum 20% wszystkich zleconych w projekcie usług przedsiębiorstwom społecznym, w związku z powyższym niniejsze zapytanie kierowana jest wyłącznie do podmiotów spełniających wszystkie przesłanki wymienione w definicji przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020.

ZAMAWIAJĄCY
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
Al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin
e-mail: kontakt@zafos.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem rozeznania jest oszacowanie wartości rynkowe (stawki godzinowej) wynajmu sali szkoleniowych w województwach: zachodniopomorskim i pomorskim. Sale są niezbędne do prawidłowej realizacji szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Zgodnie z założeniami wniosku  o dofinansowanie projektu w każdy województwie przeszkolonych zostanie 5 grup (średnio 10-cio osobowych) w ramach dwóch zjazdów, z których każdy będzie trwał 24 godziny. Łącznie w każdym województwie planuje się zorganizować 10 zjazdów, które będą trwały 240 godzin.

Sale powinny być przystosowane do komfortowego prowadzenia szkoleń, a w szczególności:

  • sale jak i budynek w którym się znajdują powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • sale powinny być klimatyzowane i mieć zapewnione oświetlenie naturalne, stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:5.
  • sale powinny posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sali,
  • sale muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w którym będą prowadzone szkolenia i być wyposażone m.in. w: rzutnik multimedialny, flipchart wraz z papierem i mazakami, dystrybutor wody mineralnej wraz z wodą.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia ustala się  od październik 2017 do kwietnia  2018 r. Szczegółowy   harmonogram realizacji szkoleń będzie ustalony z podmiotami wyłonionymi w niniejszej procedurze.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY CENOWEJ (w załączeniu), i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
  2. Wykonawca określi cenę, podając ją w kwocie brutto z uwzględnieniem wszystkich opłat.

 MIEJSCE   ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna zostać przesłana pocztą tradycyjną – al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin, e-mailową: grzegorz.reszka@zafos.pl lub dostarczona  do siedziby zamawiającego do dnia 02 października 2017 r.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Reszka pod nr tel. 91 812 09 12 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: grzegorz.reszka@zafos.pl

 

Formularz oferty cenowej – zapytanie nr 3_2.9_PO_WER

Projekt „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego