Aktualności

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO usługi trenera podczas cyklu szkoleń w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16, nr postępowania: 1/2.9/2017 PO WER

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia była usługa trenera podczas cyklu szkoleń z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”. Zamawiający wybierze do realizacji projektu dwóch trenerów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.  Przeprowadzenie wysokiej jakości szkoleń z zakresu zamówień publicznych (obejmujących w szczególności problematykę klauzul społecznych i ich wykorzystanie w postępowaniach ogłaszanych zgodnie z prawem zamówień publicznych) dla pracowników przedsiębiorstw społecznych.

Termin składania ofert

do dnia 09 czerwca 2017 r do godz. 12:00

Kryterium oceny ofert

 • Kryterium – „cena” stanowi kryterium 60% wyboru oferty (gdzie liczba punktów = cena najniższej oferty/cena ocenianej oferty x maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”)
 • Kryterium – „doświadczenie”, stanowi kryterium 30% wyboru oferty. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty Wykazu usług trenera. Oceniane będzie doświadczenie trenera w zakresie szkoleń z zamówień publicznych ponad minimalne wymagania (tj. 30 h szkoleniowych). Punktacja będzie przyznawana wg poniższego schematu:
 1. od 31h do 50h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 5 pkt
 2. od 51h do 100h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 10 pkt
 3. od 101h do 150h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 20 pkt
 4. powyżej 151h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 30 pkt
 • Kryterium „reprezentowanie zamawiającego”, co stanowi kryterium 10% wyboru oferty.

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty CV trenera. Punkty zostaną przyznane jeżeli wskazana osoba trenera będzie jednocześnie osobą, która co najmniej od 12 miesięcy reprezentuje zamawiającego (w rozumieniu Prawa zamówień publicznych – w szczególności będącego jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (np. pracownik zamawiającego zatrudniony na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, nadzorem nad zamówieniami publicznymi, doradztwem prawnym z zakresu zamówień publicznych itp.). Ilość pkt za spełnienie kryterium -10 .

Wymagania dotyczące wykonawcy

Trener musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie wyższe prawnicze,
 2. posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru prawa zamówień publicznych (co najmniej cztery szkolenia lub co najmniej 30 godzin szkoleniowych),
 3. posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej, polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji zadań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej.

Wybrane Oferta
Nazwy Wykonawców:

 1. Zamówienia Publiczne – Iwona Miller-Rutkowska- Łączna liczba punków: 100 pkt.
 2. Bartłomiej Miluch- Łączna liczba punków: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: ww. Oferty spełnią wymogi określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Projekt „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego