Aktualności

Informacje o ogłoszeniu na usługę trenera podczas cyklu szkoleń w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16 numer postępowania: 1/2.9/2017 PO WER

Informacje o ogłoszeniu na usługę trenera podczas cyklu szkoleń w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”
numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16
numer postępowania: 1/2.9/2017 PO WER

Termin składania ofert
do dnia 09.06.2017 r.

Nazwa zamawiającego
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Al. Wojska Polskiego 69,
70-478 Szczecin; telefon: (91)812 09 12; fax: (91) 812 08 99;  e-mail: kontakt@zafos.pl; adres strony internetowej: http://www.zafos.pl

Numer ogłoszenia
nie dotyczy

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin, pok. nr 24, do dnia 09.06.2017 r. do godz. 12.00.
 2. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za pośrednictwem poczty, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
 3. Zaleca się, aby oferent zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, oferta na usługę trenera podczas cyklu szkoleń w ramach projektu pn. Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.
 4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
nie dotyczy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
p. Grzegorz Reszka – w godz. 8.00 – 15.00

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
91 433 00 81

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa trenera podczas cyklu szkoleń z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”. Zamawiający wybierze do realizacji projektu dwóch trenerów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Zakres zamówienia
Przeprowadzenie wysokiej jakości szkoleń z zakresu zamówień publicznych (obejmujących w szczególności problematykę klauzul społecznych i ich wykorzystanie w postępowaniach ogłaszanych zgodnie z prawem zamówień publicznych) dla pracowników przedsiębiorstw społecznych.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe,


Miejsce realizacji zamówienia
Województwa: zachodniopomorskie – Powiat: Szczecin, Miejscowość : Szczecin; pomorskie –  Powiat Gdańsk, Miejscowość: Gdańsk.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przeprowadzenie wysokiej jakości szkoleń z zakresu zamówień publicznych (obejmujących w szczególności problematykę klauzul społecznych i ich wykorzystanie w postępowaniach ogłaszanych zgodnie z prawem zamówień publicznych) dla pracowników przedsiębiorstw społecznych.
 2. Łączna ilość dla 2 trenerów – 480 godzin szkoleniowych (60 dni szkoleniowych po średnio 8 godzin dziennie), łącznie dla 10 grup szkoleniowych (każda grupa 6 dni szkoleniowych – 48 godzin). Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przedstawiony wybranym trenerom po przeprowadzeniu rekrutacji uczestników szkoleń.
 3. Szkolenia odbywać się będą w Szczecinie i Gdańsku. Wynajęcie sali szkoleniowej wraz
  z obsługą i serwisem kawowym należy do Zamawiającego.
 4. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera do miejsca szkolenia (Szczecin, Gdańsk) oraz zakwaterowania i wyżywienia trenera.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale VII Instrukcji dla oferentów,  stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dwóch trenerów do realizacji usługi szkoleniowej w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.

Kod CPV
80000000-4

Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z harmonogramem projektu tj. najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r.

Szczegółowe wymogi związane z terminami realizacji zamówienia zawarte są zawarte są w Rozdziale VIII Instrukcji dla oferentów, stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Załączniki

 • Instrukcja dla oferentów
 • Załącznik nr 1 do Instrukcji dla oferentów – formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji dla oferentów – wykaz usług trenera

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Trener musi spełniać następujące warunki:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru prawa zamówień publicznych (co najmniej cztery szkolenia lub co najmniej 30 godzin szkoleniowych),
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej, polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji zadań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej.

Potencjał techniczny
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie o braku w/w powiązań na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do  Instrukcji dla oferentów.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

 1. a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. c) okoliczności siły wyższej,
 4. d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 5. e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz oferty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji, wraz z oświadczeniem o braku powiązań,
 2. CV trenera z klauzulą: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów naboru (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883).
 3. Wykaz usług trenera wraz z podaniem ich przedmiotu (zakresu), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji.

Wszystkie ww. oświadczenia i dokumenty muszą być wypełnione i podpisane.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru oferentowi zamówienia uzupełniającego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
Cena – 60 % . Ceną oferty jest stawka brutto za godzinę szkolenia (45 minut).
Sposób przyznania punków w kryterium „cena”:
P = Cn / Cb x 60%, gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez oferenta
Cn – cena najniższa spośród złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cb – cena oferty badanej

60– maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

Doświadczenie – 30 %

Sposób przyznania punków w kryterium „doświadczenie”:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty Wykazu usług trenera. Oceniane będzie doświadczenie trenera w zakresie szkoleń z zamówień publicznych ponad minimalne wymagania (tj. 30 h szkoleniowych).
Punktacja będzie przyznawana wg poniższego schematu:
od 31h do 50h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 10 pkt
od 51h do 100h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 20 pkt
od 101h do 150h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 30 pkt
powyżej 151h szkoleń z zakresu zamówień publicznych – 40 pkt

Reprezentowanie zamawiającego – 10 %
Sposób przyznania punków w kryterium „Reprezentowanie zmawiającego”:

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty CV trenera. Punkty zostaną przyznane jeżeli wskazana osoba trenera będzie jednocześnie osobą, która co najmniej od 12 miesięcy reprezentuje zamawiającego (w rozumieniu Prawa zamówień publicznych – w szczególności będącego jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (np. pracownik zamawiającego zatrudniony na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, nadzorem nad zamówieniami publicznymi, doradztwem prawnym z zakresu zamówień publicznych itp.).

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

Adres
Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin

Numer telefonu
91 812 09 12

NIP
851-28-06-756

Tytuł projektu
„Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”

Numer projektu
numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16

Instrukcja dla Oferentów

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty-trenerzy

Załącznik nr 2 – Wykaz usług trenera

Projekt „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego