Aktualności

ZAPYTANIE O CENĘ nr 2/7.1/2017 transport uczestników szkoleń motywująco-aktywizujących oraz zawodowych w zawodzie kucharz w powiecie kołobrzeskim

W związku z realizacją projektu „profesjONalista” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o cenę na świadczenie usługi transportowej dla 10 uczestników szkoleń.

ZAMAWIAJĄCY
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
Al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin
e-mail: kontakt@zafos.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 10 uczestników projektu „profesjONalista” w trakcie realizacji szkoleń motywująco-aktywizujących i zawodowych w okresie luty 2017 – kwiecień 2017 r. W ramach ww. szkoleń odbędzie się łącznie 33 zjazdy, w trakcie których należy zabezpieczyć przejazd z miejsca zamieszkania uczestników szkoleń na miejsce szkolenia i z powrotem. Szkolenia odbywać się będą w filii Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” mieszczącej się w miejscowości Trzynik 1, 78-123 Siemyśl, , w godz. 9.00 – 15.00.

Uczestnikom szkolenia należy zapewnić bezpieczny dojazd na szkolenie transportem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami na następujących trasach:

 1. Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Trzynnik – Kołobrzeg – Ustronie Morskie – 75 km

Ponadto Wykonawca gwarantuje wykonanie ww. usługi zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
 2. Elastyczność w użytkowaniu,
 3. Proste i intuicyjne użytkowanie,
 4. Czytelna informacja,
 5. Tolerancja na błędy,
 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
 8. Percepcja równości.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od dnia 01 lutego 2017 do dnia 30 kwietnia 2017 r. Dokładny  harmonogram realizacji usługi transportowej będzie szczegółowo ustalony z podmiotem wybranym w procedurze niniejszego zapytania.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY CENOWEJ (załączniki nr 1),
  i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Wykonawca określi cenę, podając jąw kwocie brutto z uwzględnieniem wszystkich opłat,
  i podatków (takżepodatku od towarów i usług) dla realizacji usługi za 1 dzień.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna zostać przesłana (pocztą tradycyjną – al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin, e-mailową: grzegorz.reszka@zafos.pl lub dostarczona do siedziby zamawiającego do dnia 23 stycznia 2017 r.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Reszka pod nr tel. 91 812 09 12 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: grzegorz.reszka@zafos.pl