Aktualności

ZAPYTANIE O CENĘ nr 2/7.1/2016 transport uczestników szkoleń motywująco-aktywizujących oraz zawodowych w zawodzie kucharz w powiecie kołobrzeskim

W związku z realizacją projektu „profesjONalista” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o cenę na świadczenie usługi transportowej
dla 4 uczestników szkoleń.

ZAMAWIAJĄCY
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
Al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin
e-mail: kontakt@zafos.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 4 uczestników projektu „profesjONalista” w trakcie realizacji szkoleń motywująco-aktywizujących i zawodowych w okresie grudzień 2016 – luty 2017 r. W ramach ww. szkoleń odbędzie się łącznie 33 zjazdów, w trakcie których należy zabezpieczyć przejazd z miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia na miejsce szkolenia i z powrotem. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Mazowiecka 29
w Kołobrzegu,
 w godz. 9.00 – 15.00.
Uczestnikom szkolenia należy zapewnić bezpieczny dojazd na szkolenie transportem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami na następujących trasach:

 1. Dargocice – ul. Mazowiecka 29, Kołobrzeg – Dargocice – 50 km
 2. Stary Borek – ul. Mazowiecka 29, Kołobrzeg – Stary Borek – 15 km
 3. Wojska Polskiego 23 – ul. Mazowiecka 29 – ul. Wojska Polskiego 23 – 5 km
 4. Źródlana 2 – ul. Mazowiecka 29 – ul. Źródlana 2 – 5 km

Ponadto Wykonawca gwarantuje wykonanie ww. usługi zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
 2. Elastyczność w użytkowaniu,
 3. Proste i intuicyjne użytkowanie,
 4. Czytelna informacja,
 5. Tolerancja na błędy,
 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
 8. Percepcja równości.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od dnia 30 listopada 2016 do dnia 28 lutego 2017 r.  Dokładny  harmonogram realizacji usługi transportowej będzie szczegółowo ustalony  z podmiotem wybranym w procedurze niniejszego zapytania.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY CENOWEJ (załączniki nr 1),
i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
Wykonawca określi cenę, podając ją w kwocie brutto z uwzględnieniem wszystkich opłat, i podatków (także podatku od towarów i usług) dla realizacji usługi za 1 dzień.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna zostać przesłana (pocztą tradycyjną – al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin, e-mailową: grzegorz.reszka@zafos.pl lub dostarczona do siedziby zamawiającego do dnia 24 listopada 2016 r. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS – www.zafos.pl.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Reszka pod nr tel. 91 812 09 12 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: grzegorz.reszka@zafos.pl

 

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIE O CENĘ nr 2.7.1.2016