Aktualności

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/7.1/2016 wyżywienie uczestników szkoleń motywująco-aktywizujących oraz zawodowych w zawodzie kucharz w powiecie kołobrzeskim

W związku z realizacją projektu „profesjONalista” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o cenę na świadczenie usługi wyżywienia
10 uczestników szkoleń.

ZAMAWIAJĄCY
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
Al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin
e-mail: kontakt@zafos.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyżywieniu 10 uczestników projektu „profesjONalista” w trakcie realizacji szkoleń motywująco-aktywizujących i zawodowych w okresie grudzień 2016 – luty 2017 r. W ramach ww. szkoleń odbędzie się łącznie 33 zjazdów. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Mazowiecka 29 w Kołobrzegu, w godz. 9.00 – 15.00.

Uczestnikom szkolenia należy zapewnić podczas każdego ze zjazdów:
przerwę kawową tj.: kawę mieloną/rozpuszczalną, herbatę, cytryny, cukier, mleko, ciastka kruche, woda gazowana/niegazowana.
lunch tj. I danie + II danie + napój (woda/sok/kompot).
Serwis kawowy/obiadowy musi być dostarczony do ww. miejsce realizacji szkolenia w godzinach: serwis kawowy 10.30-11.00, serwis obiadowy 12:30 – 13:00.

Ponadto, Wykonawca gwarantuje wykonanie ww. usługi zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

  1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
  2. Elastyczność w użytkowaniu,
  3. Proste i intuicyjne użytkowanie,
  4. Czytelna informacja,
  5. Tolerancja na błędy,
  6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
  7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
  8. Percepcja równości.

2.1 KLAUZULA SPOŁECZNA
Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. art. 22 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.4));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960);
4) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
5) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w ust. 2.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od dnia 30 listopada 2016 do dnia 28 lutego 2017 r.  Szczegółowy   harmonogram realizacji serwisu kawowego/obiadowego będzie ustalony z podmiotem wyłonionym w niniejszej procedurze.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY CENOWEJ (załączniki nr 1),
i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
2. Wykonawca określi cenę, podając ją w kwocie brutto z uwzględnieniem wszystkich opłat, w tym kosztów transportu i podatków (także podatku od towarów i usług) dla 1 osoby/ na 1 dzień, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać przesłana pocztą tradycyjną – al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin, e-mailową: grzegorz.reszka@zafos.pl lub dostarczona do siedziby zamawiającego do dnia 24 listopada 2016 r.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS – www.zafos.pl.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Reszka pod nr tel. 91 812 09 12 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: grzegorz.reszka@zafos.pl

Załącznik -> FORMULARZ OFERTY CENOWEJ