Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie 03.06.2016

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 03 czerwca br. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, w I terminie o godz. 15:00 i w II terminie o godz. 15:30.


Porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania, Iwona Żukiert Prezes Zarządu ZaFOS.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
  4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
  5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego ZaFOS za 2015 rok.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący – Bogdan Jałoszyński.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami, ocena działalności Zarządu i udzielenie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  8. Wytyczenie kolejnych działań ZaFOS zgodnie ze Strategią Rozwoju Sieci ZaFOS 2015-2020.
  9. Wolne wnioski, omówienie innych spraw organizacji.
  10. Podsumowanie i zakończenie Walnego Zebrania.

Iwona Żukiert
Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego ForumOrganizacji Socjalnych ZaFOS

Walne Zebranie odbędzie się po Uroczystości Jubileuszu XV-Lecia. Proszę o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 30 maja br.

Osoby do kontaktu: Grzegorz Reszka i Monika Szymczak tel. 91 812 09 12, 91 433 00 84; e-mail: kontakt@zafos.pl