Aktualności

Statystyka udzielonych porad prawnych w lutym 2016 r. w ramach zadania „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6”

Liczba
Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia 3
z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 4
zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 0
legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa 2
dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie 65 lat 51
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 0
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 0
Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów 3
sprawa dotycząca rozwodu, separacji lub podziału majątku wspólnego małżonków
sprawa dotycząca alimentów 5
sprawa z zakresu prawa pracy 4
sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 1
sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego 12
sprawa z zakresu prawa rzeczowego 11
sprawa z zakresu prawa spadkowego 11
sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 6
sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego 11
sprawa z zakresu prawa karnego 5
sprawa z zakresu prawa podatkowego
inne 2
Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach 47
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego 17
udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym 1
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym 2
Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej poniżej 15 minut
od 15 minut do 30 minut 23
od 30 minut do 60 minut 35
powyżej 60 minut 2
zgoda na ujawnienie dotyczących ich danych zbiorczych tak 46
nie 14
WIEK poniżej 16 roku życia
16-19 lat 1
20-24 lata 4
25-29 lat 2
30-34 lata 1
35-39 lat 3
40-44 lata
45-49 lat
50-54 lata
55-59 lat
60-65 lat 1
powyżej 65 roku życia 42
płeć kobieta 31
mężczyzna 24
wykształcenie wyższe 9
policealne
średnie zawodowe 15
średnie ogólnokształcące 11
zasadnicze zawodowe 9
gimnazjalne
podstawowe ukończone
pozostałe
średni miesięczny dochód netto osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej poniżej 800 zł 6
od 800 zł do 2599 zł 38
od 2600 zł do 3799 zł 2
3800 zł i więcej
liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej osoba samotna 15
od 2 do 4 26
powyżej 4 3
Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej gmina miejska
gmina miejsko-wiejska
gmina wiejska
miasto 40
wieś 2
Posiadanie przez osobę korzystającą z nieodpłatnej pomocy prawnej orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności orzeczenie o niepełnosprawności
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6” jest zadaniem zleconym przez Gminię Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości