Aktualności

Raport z monitoringu 16 RPO 2014-2020

Organizacje pozarządowe w procesie programowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych – zachęcamy do pobrania i lektury raportu, który obejmuje trzy zagadnienia:
1. proces tworzenia dokumentów programowych, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych 2014+ oraz powoływania pozarządowych członków komitetów monitorujących tychże programów,

2. działalność Lokalnych Punktów informacyjnych z perspektywy organizacji pozarządowych,

3. dostępność dla organizacji środków finansowych z RPO.

Raport został opracowany na podstawie danych ze wszystkich szesnastu województw, zbieranych na przestrzeni całego roku 2015.  Publikacja powstała w ramch realizacji projektu „Monitoring funduszy europejskich”, realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) we współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych (KPFOP) w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.