Aktualności

Ruszyły konsultacje społeczne projektu SZOOPów RPO WZ 2014-2020

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (SzOOP), dokumentu, który uszczegóławia zapisy dotyczące wsparcia z funduszy unijnych w latach 2014 – 2020. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat przyjętych zapisów. Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 15 kwietnia 2015 roku.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat projektu SzOOP, prosimy wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłaszania uwag. Konsultacje prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, w związku z powyższym wypełniony formularz w formacie „.doc” prosimy przesyłać na adres e-mail: konsultacjerpo@wzp.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisać „Konsultacje RPO WZ 2014-2020”.

Zapisy projektu SzOOP wynikające wprost z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 nie podlegają konsultacji (tj. nazwy priorytetów, wskaźniki itp.).

Ponadto konsultacjom nie podlegają zapisy działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Typ projektu 1: Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149), z wyłączeniem robót publicznych.