Aktualności

Apel w sprawie konsultacji uszczegółowień dotyczących funduszy europejskich – podpisz się!

Istnieje zagrożenie, że organizacje pozarządowe nie będą miały możliwości wpływu na szczegółowe regulacje związane z dystrybucją funduszy europejskich 2014-2020. Podpisz Apel, który chce temu zapobiec! Podpisy będą zbierane do środy 18 lutego, do godziny 12:00.

Organizacje pozarządowe współpracujące m.in. w ramach Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 opracowały list z apelem do Minister Infrastruktury i Rozwoju, w którym zwracają uwagę na brak szerokich konsultacji ze stroną społeczną Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych oraz zwracają się z prośbą o zapewnienie udziału NGO w programowaniu SZOOP.

Informacje o prawdopodobieństwie braku konsultacji uszczegółowień dla funduszy europejskich 2014-2020 pojawiły się w artykule podsumowującym konferencję OFOP, poświęconą zasadzie partnerstwa w nowej perspektywie.

Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych są kluczowymi dokumentami zawierającymi konkretne zasady dotyczące wdrażania środków z Unii Europejskiej. Zawierają one regulacje dotyczące:

  • celów i oczekiwanych rezultatów planowanej interwencji;
  • typów projektów;
  • typów potencjalnych beneficjentów;
  • systemu instytucjonalnego realizacji programu operacyjnego;
  • rozkładu alokacji finansowej;
  • maksymalnego poziomu dofinansowania projektów;
  • form wsparcia;
  • trybów i kryteriów wyboru projektów;
  • kwestii dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis;
  • zestawienia projektów pozakonkursowych.

Zdaniem Stałej konferencji OFOP wyłączenie organizacji pozarządowych z procesu przygotowania dokumentów o decydującym znaczeniu dla kierunków rozwoju państwa i wykorzystania środków publicznych jest sprzeczne z zasadą partnerstwa. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym Apelem oraz w przypadku akceptacji jego zawartości podpisania się pod nim w specjalnym formularzu poniżej:

Zapraszamy wszystkie organizacje do podpisania się pod powyższym stanowiskiem.

Ponad to ZaFOS podjał stosowne działania. W załączeniu prezetujemy Państwu pismo, które zostało wysłane do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.