Aktualności

Rozpoczęcie realizacji projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych  ZaFOS wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barlinku oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu utworzyli Parterstwo w ramach projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”. Jest to innowacyjny projekt, polegający na stworzeniu unikalnego systemu współpracy, w świadczeniu usług w sferze integracji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych, powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej i organizacji pozarządowej. Dotychczas taki system nie był dostępny w Polsce. Model będzie wykorzystywał dotychczasowe doświadczenia we współpracy na poziomie lokalnym, ale stworzy na ich podstawie nową jakość: kompleksowy, skuteczny, efektywny i trwały system współpracy w świadczeniu usług w sferze integracji społecznozawodowej. Istotnym składnikiem innowacji jest uwzględnienie organizacji pozarządowej jako stałego i równorzędnego partnera dla PUP i OPS.

 

Cele partnerstwa:

 1. Podniesienie aktywności zawodowej  osób długotrwale bezrobotnych w szczególności matek samotnie wychowujących dzieci/dziecko na terenie gminy Barlinek.
 2. Wypracowanie wspólnych zasad komunikacji oraz przepływu informacji.
 3. Wzajemne poznanie swoich kompetencji i możliwości wynikających z zakresu prawa jak
  i organizacji.
 4. Zwiększenie usług oferowanych  przez partnerów dla klienta poprzez wszechstronną
  i sprecyzowaną pomoc.
 5. Interdyscyplinarność tzn., że każda z instytucji może zapewnić szeroki wachlarz narzędzi pracy z klientem jak i możliwość współdziałania (kompatybilność działań na rzecz klienta).
 6. Uzyskanie odpowiednich kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy dla 10 kobiet długotrwale bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku zobowiązał się do:

 • zorganizowania spotkania rekrutującego,
 • zawarcia kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu,
 • udzielenia pomocy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o pomocy społecznej,
 • udzielenia pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach

Powiatowy Urząd Pracy  w Myśliborzu zobowiązał się do:

 • zorganizowania szkoleń i kursów zawodowych,
 • zorganizowania staży,
 • sfinansowanie poniesionych kosztów związanych z szkoleniami uczestników,
 • przygotowanie indywidualnego planu wsparcia dla uczestników projektu

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS w Szczecinie:

 • uczestnictwa w spotkaniu rekrutującym, diagnozie potrzeb klientów  i wyłonieniu 10
  uczestników projektu,
 • udzielenie wsparcia przy organizowaniu zajęć dla dzieci w Punkcie Wsparcia Dziennego,
 • udzielenia wsparcia poprzez organizowanie warsztatów i poradnictwa specjalistycznego

Projekt realizowany jest od stycznia do czerwca 2013 r.

 

Projekt „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego