Aktualności

Spotkanie dotyczące luk i barier prawnych do wdrażania EFS na lata 2014-2020

W dniu 6 listopada 2012 roku Prezes ZaFOS Iwona Żukiert uczestniczyła w spotkaniu eksperckim,  które poświęcone było identyfikacji luk i barier prawnych w wdrażaniu EFS w obszarze integracji społecznej.  Spotkanie miało na celu identyfikację, jakie są obecne ograniczenia prawne jak również, co może okazać się barierą w nowej perspektywie finansowej, jaki może być ich wpływ na skuteczność programów finansowanych z EFS-u i w jaki sposób radzić sobie z nimi.

Rozpoczyna się przygotowanie Polski do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020. Jest to być może ostatnia szansa, aby skorzystać z tak dużych środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego też niezbędne jest staranne przygotowanie się do tego okresu.

Dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem EFS pokazują dobitnie, że często jedną z barier ograniczających skuteczność realizowanych programów są istniejące luki i bariery prawne. Jeśli zostaną one zidentyfikowane odpowiednio wcześniej, możliwy będzie wybór najbardziej optymalnej metody do ich zaadresowania.