Aktualności

O projekcie – Nowy Model PCPR w Myśliborzu

Nowy Model PCPR w Myśliborzu realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w partnerstwie z Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy społecznej i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt obejmuje swym zasięgiem powiat myśliborski i jest realizowany – 01.06.2012 r. – 30.11.2013 r.

W tym okresie w powiecie myśliborskim będą wdrażane standardy: specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi i poradnictwa specjalistycznego (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach 2 zadania, którego celem jest rozwój systemu pomocy i integracji społecznej, poprzez opracowanie i wdrożenie, wybranych standardów usług pomocy i integracji społecznej. Prace nad standaryzacją przebiegać będą równolegle w dwóch obszarach:

  1. Standard Usługi – stworzenie „pakietu usług” systemu pomocy i integracji społecznej, spełniającego funkcje przyporządkowane do danej grupy klientów pomocy społecznej, określającego sposób oddziaływania na klienta, pozwalający mu najpełniej wykonywać role społeczne i zawodowe.
  2. Model Instytucji opracowanie modeli sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (zadań merytorycznych wykonywanych przez te instytucje): Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, a także Centrach Integracji Społecznej, z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej oraz zlecania zadań.

Celami szczegółowymi Zadania 2 są:

  1. Wypracowanie ogólnopolskich Standardów Usług i Modeli Instytucji Pomocy i Integracji społecznej (tj. Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Integracji Społecznej).
  2. Pilotażowe wdrożenie do systemu pomocy społecznej Standardów Usług dla określonej grupy klientów oraz Modeli Instytucji (OPS, PCPR, MOPS/MOPR, CIS).
  3. Opracowanie propozycji projektów aktów prawnych w zakresie zmian systemowych w obszarach standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej.
  4. Przeszkolenie w zakresie standaryzacji usług i modeli instytucji, do końca 2013 roku, 3000 osób na terenie całego kraju, odpowiedzialnych za kierowanie i nadzór nad instytucjami pomocy i integracji społecznej.
  5. Profesjonalizacja świadczenia usług, zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

Całkowita realizacja Zadania 2 podzielona została na 6 faz wykonawczych, z których każda ma określone ramy czasowe i jest wyodrębniona od pozostałych, poprzez przypisane dla niej zadania i rezultaty końcowe. Za ich spójną realizację pod względem merytorycznym odpowiada Zespół Doradczy.

W powiecie myśliborskim wdrażane są standardy: specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi i poradnictwa specjalistycznego (prawnego, rodzinnego, pykologicznego) dla osób z niepełnosprawnościom i ich rodzin z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi a także kreowany jest model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie.

 

Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi – będzie realizowany poza siedzibą PCPRu, który wyodrębni 20 rodzin z dziećmi z powiatu myśliborskiego.  Usługą objęte zostaną rodziny, które borykają się z wieloma problemami życia codziennego, dotyczy to również rodzin zastępczych. Praca z rodzinami ma na celu poprawę ich funkcjonowania, w zakresie przezwyciężania trudności związanych z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny objęte zostaną opieką, zapewnione zostanie im poczucie bezpieczeństwa, udzielana będzie pomoc w budowie właściwych relacji w rodzinie, prowadzona będzie edukacja dotycząca umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, poruszania się na rynku pracy, zapewnienia dzieciom właściwego rozwoju i nabycia umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego. Utworzony zostanie Ośrodek Wsparcia Dziennego w Barlinku, w którym prowadzone będą zajęcia dla dzieci, które będą na nie dowożone. W trakcie zajęć przewidziany jest posiłek.

Standard poradnictwa specjalistycznego (prawnego, rodzinnego, pykologicznego) dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi –  ma na celu kształtowanie samodzielności i pomoc w rozwiązywaniu specyficznych dla tej grupy problemów poprzez nabycie umiejętności kierowania własnym życiem w obszarach: społecznym, psychologicznym i rodzinnym.  Standaryzacją objętych zostanie 20 rodzin w których występuje niepełnosprawność. Poradnictwo dla nich świadczone będzie zarówno w miejscu zamieszkania jak i poza nim. Wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin będzie się odbywało także poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach.

Odbędą się specjalistyczne szkolenia dla kadry PCPR i ZAFOS biorących udział w projekcie.