Aktualności

Zapraszamy na Walne Zebranie

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się  dnia 15 czerwca br. w siedzibie Szczecińskiej Fundacji Talent- Promocja- Postęp, w Szczecinie  przy al. Wojska Polskiego 69 sala 22:

 • W I terminie o godz.16:00
 • W II terminie o godz. 16:15

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania ,Pani Iwona Żukiert, Prezes Zarządu ZaFOS.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, protokolanta, Komisji uchwał i wniosków.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
 4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności  w roku 2011 – prezentacja Prezes I. Żukiert.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego ZaFOS za rok 2011.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ZaFOS.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami, ocena działalności Zarządu i udzielenie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 8. Plany działań na rok bieżący i przyszły. 
 9. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie ZaFOS.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
 11. Informacja Zarządu WRZOS  o Strategii Rozwoju WRZOS.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.

Iwona Żukiert
Prezes Zarządu
Zachodniopomorskiego Forum
Organizacji Socjalnych „ZaFOS” 

Proszę o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 11 czerwca br.

Osoby do kontaktu: Dorota Kamecka  i Grzegorz Reszka

tel.: 91 812 09 12

e-mail: kontakt@zafos.pl