Aktualności

Zachodniopomorska Rada Pożytku Publicznego – GŁOSOWANIE NA KANDYDATÓW

Na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego ogłoszone zostało głosowanie na kandydatów do Zachodniopomorskiej Rada Działalności Pożytku Publicznego: 

http://www.wzp.pl/wws/organizacje_pozarzadowe/p-r-m-a-15965/
zachodniopomorska_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego.htm

Dodatkowo link o kandydatach:

http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/files/287137A713C1471988D4CA6D8432080D/
Lista%20kandydatow%20DO%20GlOSOWANIA.pdf

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” jako inicjator utworzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (ZRDPP) pragnie poprzeć następujące kandydatury:

Andrzeja Stecewicza – Dr Andrzej Stecewicz związany jest ze Szczecinem od 1952 roku, gdzie oprócz aktywnej działalności zawodowej był prekursorem w organizowaniu grupowych przedsięwzięć społecznych. Już pracując od 1956 roku jako wychowawca i nauczyciel organizował drużyny a następnie Szczep Harcerzy Głuchych przy Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Głuchych. Po założeniu w 1963 pierwszej w Polsce Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu, która kieruje i rozwija do dzisiaj, organizował wiele obozów harcerskich i turnusów rehabilitacyjnych dl dzieci z wadą słuchu.W 1972 r. był współorganizatorem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, któremu prezesuje do dzisiaj, rozszerzając jego działalność na całe województwo (jest aktualnie 8 kół terenowych TWK). Jako prezes tego stowarzyszenia był w 2001 roku współorganizatorem Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”, w ramach którego uczestniczy w realizacji wielu projektów, mających na celu popularyzację idei społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianiu organizacyjnym grup samopomocowych w całym regionie. Wiele z tych działań realizowanych jest przy współpracy z niemieckimi organizacjami socjalnymi w Meklemburgii Pomorze Przednie. Jest ekspertem TWK ds. problematyki osób niesłyszących i współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, w którym od 2007 r. jest Honorowym Członkiem. Założyciel i przez kilka kadencji prezes Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a od 2011 r. również Fundacji „Promocja Zdrowia”.

Izabelę Ciesielską –  Kandydatka ma 18 letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej. 

Z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego w stopniu nauczyciel dyplomowany. W latach 1999-2004 pełniła funkcję doradcy metodycznego wychowania fizycznego dla nauczycieli województwa zachodniopomorskiego. Od 2004 roku jest dyrektorem Zespołu Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Szczecinie, w skład którego wchodzi  gimnazjum i liceum młodzieżowe. Jest pomysłodawcą socjalnego programu stypendialnego dla wychowanków Domów Dziecka i uczniów z problemami zdrowotnymi korzystających z nauki w szkole. Kandydatka jest organizatorem wielu akcji charytatywnych, w tym dla hospicjum dla dzieci, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
i innych. Ma doświadczenie w realizacji projektów unijnych  dla osób zagrożonych utratą pracy i trwale bezrobotnych. Jest wykładowcą dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jest pomysłodawcą i organizatorem Dąbskich Biegów Ulicznych, które organizuje od 2004r. dla uczniów i dorosłych mieszkańców Prawobrzeża, w którym rok rocznie uczestniczy blisko 500 zawodników. Wiele lat współpracuje z Radą Osiedla Dąbie i Stowarzyszeniem miłośników Dąbia STOMIDO, brała udział w organizacji Konkursu na restrukturyzację Dąbia z okazji 750- Lecia dzielnicy. Od 2002 roku jest wiceprezesem TKKF Ogniska Tonus w Szczecinie, które w swojej działalności statutowej ma za zadanie kształtowanie postaw prozdrowotnych środowisk lokalnych. Kandydatka pełni także funkcję koordynatora ds. szkoleń dających kwalifikacje zawodowe w zakresie kultury fizycznej. Jest także ekspertem ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w zakresie kultury fizycznej w Centralnym Ośrodku Metodyczno-Szkoleniowym w Toruniu. Jest autorem publikacji  i programów szkoleniowych.

Kandydatka jest członkiem zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych
i bierze czynny udział w realizacji zadań programowych organizacji. 

Janinę Durkę – Wiceprezes Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp od 15 lat (edukacja, praca z młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym).

Członek Zarządu – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (12 lat), nauczyciel dyplomowany. Członek Związku Harcerstwa Polskiego (Podharcmistrz), Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członek Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”. Organizator wielu przedsięwzięć turystycznych w województwie i kraju.  Jako opiekun SKKT z Gm. 39 w Szczecinie wraz z uczniami zdobyła pierwsze miejsce w kraju w 3 edycjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, za co otrzymała z drużyną Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Aktywnie działa na rzecz rozwoju turystyki młodzieżowej. Doskonale zna problemy środowisk związanych z uprawianiem turystyki przez młodzież (zarówno od strony finansowej, organizacyjnej jak i zasad bezpieczeństwa).

Przez 30 lat organizowała obozy harcerskie i wędrowne na terenie kraju. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką PTSM.

Jerzego Jabłońskiego – kandydat posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej i organizacjach pozarządowych, w tym działających na obszarze promocji zdrowia. Pełnione funkcje i stanowiska: w latach 1994 – 1998 Radny Rady Miejskiej w Nowogardzie, w 1995 r. praca na stanowisku kierownika Wydziału Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, w latach 1998 – 2002 stanowisko zastępcy Burmistrza Nowogardu i Radnego Powiatu Goleniowskiego, w 2001 współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w Nowogardzie, w latach 2002 – 2006 pełni stanowisko Starosty Powiatu Goleniowskiego. Od 2007 r.  jest zatrudniony w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości PROFIT Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Nowogardzie, gdzie pełni funkcję Dyrektora do chwili obecnej. Kandydat jest aktywnym członkiem Zarządu Stowarzyszenia Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, skupiających obecnie 26 organizacji.

Sławomira Przyłuckiego – kandydat od 2008 roku działa w Stowarzyszeniu Sportowy Klub Ludowy Jagów 2000. Od roku 2010 pełni tam funkcję Prezesa. Na co dzień kandydat spotyka się z problemami codziennymi organizacji pozarządowych. Podczas stażu w Urzędzie Miejskim w Pełczycach zajmował się współpracą z organizacjami działającymi na terenie gminy. Od marca 2011 zawodowo zajmuje się współpracą z III sektorem prowadząc Biuro Informacyjno-Doradcze w Barlinku dla organizacji pozarządowych. Kandydat jest typowym społecznikiem, otwarty na różnorodne propozycje organizacji i osób pracujących społecznie, które działają na lokalnym terenie.

Ponadto popieramy przedstawicieli następujących organizacji członkowskich Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”:

  1. Jolantę Janik – Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim
  2. Krzysztofa Krawczaka – Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie.

Głosowanie potrwa do 17 maja 2012 r. Głosować można tylko w jeden z dwóch sposobów: wysyłając pocztą wypełnioną kartę lub osobiście przynosząc wypełnioną kartę do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego. W załączeniu przesyłam, kartę do głosowania oraz Tryb powołania Rady.

Dziękujemy za udzielenie poparcia  naszym kandydatom!