Projekty

Projekt ” Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II”-POWR.02.16.00-00-0078/19

Nowy projekt od 01.01. 2020r. ” Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II”

Od 1 stycznia 2020r. Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ” Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II” .

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji 204 przedstawicieli pochodzących z min. 40 organizacji pozarządowych, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r., poprzez udział w szkoleniach:”
– 320h z prawa pracy w organizacji pozarządowej
– 280h z prawa gospodarczego – Jak zbudować finansową niezależność organizacji?
– 320h z ekonomia w praktyce organizacji pozarządowych
– 288h z ekonomii z elementami polityki przemysłowej. Biznes społeczny. Nowe pole aktywności i współpracy dla organizacji pozarządowych
– 340h z analizy finansowej w organizacji pozarządowej.
Cel projektu jest spójny z celami strategicznymi następujących dokumentów:
-Strategia rozwoju sieci Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS 2015-2020.Cel strategiczny nr 1-Poprawa jakości świadczonych usług organizacji członkowskich dzięki współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń oraz lobbingu w kwestiach ważnych dla rozwiązywania problemów socjalnych w regionie
-Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Cel strategiczny nr 5-Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności.
-Strategia rozwoju kraju 2014-2020. Cel strategiczny -wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela
Główne rezultaty:
– 204 przedstawicieli organizacji pozarządowych nabędzie kompetencje w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa;
– 40 organizacji pozarządowych podniesie swój potencjał w zakresie stanowienia prawa na szczeblu krajowym.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 013 915,00 zł

REKRUTACJA- druki do pobrania:

Formularz-rekrutacyjny 2020

Oświ. o nie uczes. -2020

Oświadczenie_Ucze. proj. 2020

Zwroty kosztów dojazd 2020