Aktualności

Bezpłatne szkolenia z Prawa Pracy

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie nt. Prawa pracy, które odbędzie się:
20-22.04.2018r. Barlinek, Hotel Barlinek, ul. Jeziorna 14
i kontynuowane będzie:
27-29.04.2018r. Świnoujście, Tawerna w Sieciach, Kasprowicza 4

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego” i skierowane do:
a) członków,
b) osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź umowy cywilnoprawne lub
c) wolontariuszy pracujących na rzecz
– organizacji pozarządowych.

W ramach szkoleń uczestnicy mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe.
Organizator refunduje także koszty dojazdu do miejsca szkolenia do kwoty najtańszego biletu komunikacji publicznej na danej trasie.

Program szkolenia w ramach jednego bloku szkoleniowego

Liczba godzin: 24 godziny lekcyjne w czasie jednego zjazdu, łącznie 48 godzin lekcyjnych w czasie dwóch zjazdów.

Program zjazd I 20-22.04.2018r.

1. Źródła prawa pracy.

2. Stosunek pracy

 • pojęcie i cechy stosunku pracy,
 • podmioty stosunku pracy.

3. Powstanie stosunku pracy

 • zawarcie umowy o pracę,
 • elementy umowy o pracę,
 • rodzaje umów o pracę,
 • stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę,
 • zmiana stosunku pracy,
 • warsztaty – sporządzanie różnych typów umów o pracę oraz wypowiedzeń zmieniających, przegląd aktualnego orzecznictwa.

Program zjazd II 27-29.04.2018r.

1. Ustanie stosunku pracy

 • porozumienie stron,
 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • roszczenia pracowników w przypadku bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę,
 • roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika,
 • zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • wygaśnięcie stosunku pracy,
 • obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy,
 • warsztaty – sporządzanie wypowiedzeń, oświadczeń o rozwiązaniu umów o prace bez wypowiedzenia, świadectw pracy, przegląd aktualnego orzecznictwa

2. Treść stosunku pracy

 • prawa i obowiązki stron w stosunkach pracy,
 • miejsce pracy,
 • czas pracy – wymiar i rozkład czasu pracy, przerwy w pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w nocy, w niedziele i święta,
 • urlopy – urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu, zasady korzystania z urlopów, zwolnienia od pracy,
 • wynagrodzenie za pracę – warunki wynagrodzenia, składniki wynagrodzenia, prawna ochrona wynagrodzenia,
 • ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

3. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy

 • odpowiedzialność porządkowa,
 • odpowiedzialność materialna.

4. Ochrona pracy.

5. Spory pracy

 • sądy pracy i postępowanie przed sadem pracy,
 • warsztaty – sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem pozwów o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.

6. Prawo pracy osób niepełnosprawnych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

7. Mechanizm konsultowania dokumentów – wpływ organizacji pozarządowych na proces stanowienia prawa.

 

SYLWETKA PROWADZĄCEGO

Wiktor Bieńkowski – radca prawny. Absolwent aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie, w 2010 roku wpisany na listę radców prawnych. W roku 2006 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w gronie dziesięciu najlepszych absolwentów. W trakcie studiów współpracował z Uniwersytecką Poradnią Prawną Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2006 – 2010 odbył praktykę zawodową w Kancelarii Radów Prawnych Hanna Durka – Jacek Petri spółka cywilna w Szczecinie na stanowisku asystenta radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz w prawie pracy. W wolnym czasie miłośnik literatury, filmów Ingmara Bergmana oraz turystyki górskiej

 

W załączeniu:
1. Formularz rekrutacyjny;
2. Oświadczenie uczestnika projektu;
3. Ankieta potrzeb szkoleniowych;
4. Harmonogram szkolenia.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mailowy: kontakt@zafos.pl

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego