Aktualności

Trwa nabór przedsiębiorstw społecznych i ich pracowników w ramach projektu „Skutecznie pozyskujemy zamówienia”

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach i doradztwie z zakresu pozyskiwania zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa społeczne. Brak opłat za udział wynika z faktu, iż szkolenia i doradztwo są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach EFS w ramach projektu pt. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”.  W ramach projektu zapewniamy Państwu BEZPŁATNIE: szkolenia w wymiarze 48 godzin, materiały szkoleniowe, doradztwo indywidualne, wyżywienie w trakcie szkoleń, a dla osób spoza miejsc realizacji szkoleń – noclegi i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia! Szkolenia w zależności od siedziby Państwa przedsiębiorstwa odbywać się będą w Szczecinie lub Gdańsku.  Nadzór nad projektem i szkoleniami pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest Instytucją przyznającą środki na projekt.

Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym szkoleniu, które pozwoli Państwu rozwinąć działalność przedsiębiorstwa, zdobyć nowych klientów i poszerzyć horyzonty. Szkolenie to jest odpowiedzią na szeroko zakrojoną w Polsce i Europie akcję zaangażowania w proces zamówień publicznych jak największej ilości tzw. przedsiębiorstw społecznych, którym dedykowane jest wsparcie poprzez szereg klauzul społecznych, które te przedsiębiorstwa uprzywilejowują w stosunku do innych wykonawców.
Zamawiający coraz chętniej stosują klauzule społeczne doceniając wyjątkową jakość świadczonych przez przedsiębiorstwa społeczne usług i ich szczególną rolę w życiu społecznym i gospodarczym. Aby proces ten mógł przynieść wymierne rezultaty tj. wzmocnić przedsiębiorstwa społeczne i dać im rzeczywistą możliwość konkurowania na  rynku dostaw, usług czy nawet robót budowlanych, przedsiębiorstwa te muszą otworzyć się na te nowe możliwości i nauczyć skutecznie z nich korzystać.

Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do skutecznego brania udziału w przetargach i ich wygrywania. Podczas szkolenia nauczycie się Państwo w praktyce gdzie szukać zamówień odpowiadających profilowi Państwa działalności, jak czytać dokumenty przetargowe i składać profesjonalne oferty. Podczas szkolenia a także po jego zakończeniu dzięki opiece profesjonalnych doradców, będziecie mogli Państwo całkowicie bezpiecznie brać udział w przetargach bez obawy niezrozumienia tego procesu czy trudności w przygotowaniu oferty. Szkolenie,  które Państwu proponujemy to nie nauka teorii ale przede wszystkim praktyka. Każde przedsiębiorstwo w nim uczestniczące zostanie potraktowane indywidualnie a ćwiczenia zostaną dostosowane do profilu działalności i zapotrzebowania rynku. Głównym założeniem szkolenia jest przygotowanie Państwa do profesjonalnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami sporządzenia konkurencyjnej oferty przetargowej. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie:

 • sposobów ubiegania się o zamówienia publiczne,
 • prawidłowego korzystania z przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych,
 • sporządzania oferty zwiększającej szanse na wygranie przetargu,
 • kontrolowania przebiegu postępowania,
 • najczęściej popełnianych błędów przez Wykonawców składających ofertę przetargową.

Forma warsztatowa zajęć pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązywanie sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Szkolenie ma stanowić kompendium aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz praktyki, która wynika z doświadczenia, doktryny i orzecznictwa. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy będą uczyć się poprzez doświadczenie, ćwiczyć różne sytuacje, będą mieli także możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

PROGRAM SZKOLENIA (48 GODZIN)

Poniżej przedstawiony program szkolenia obejmujący kluczowe zagadnienia związane  z procesem udzielania zamówień publicznych, który zostanie uzupełniony w trakcie szkolenia o zagadnienia dedykowane konkretnym uczestnikom szkolenia w zależności od ich potrzeb i profilu działalności przedsiębiorstwa.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:

I. Aktualny stan prawny

 1. Omówienie aktów prawnych dot. nowelizacji 2016.
 2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Nowe wyłączenia obowiązku stosowania ustawy.
 4. Tryby postępowania.
 5. Wartość zamówienia.
 6. Opis przedmiotu zamówienia.
 7. Zasady dotyczące stanowienia warunków udziału wykonawców w postępowaniu i oceny spełnienia przez nich ustalonych warunków.
 8. Klauzule społeczne.
 9. Kryteria oceny ofert.

II. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w tym zmiany z 2016 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie.
 2. Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
 4. Podwykonawcy.
 5. Dokumenty składane przez wykonawcę w odpowiedzi na postępowanie.

III. Wybór najkorzystniejszej oferty

 1. Badanie i ocena ofert.
 2. Nowe przesłanki odrzucenia ofert.
 3. Rażąco niska cena.

IV. Umowa o zamówienie publiczne

 1. Rodzaje umów.
 2. Zmiana treści umowy.
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 4. Realizacja umowy.

V. Środki ochrony prawnej

 1. Odwołanie.
 2. Skarga.

VI. Dokumentacja postępowania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

VII. Protokół postępowania

WYKŁADOWCY

Wyjątkowość proponowanego szkolenia polega także na tym, że wykładowcami będą praktycy z długoletnim stażem, na co dzień zajmujący się udzielaniem zamówień publicznych, zatrudnieni w jednostce samorządu terytorialnego.

Iwona Miller-Rutkowska – prawnik (Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego), od 1999 r. Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych w sektorze administracji samorządowej. Wykładowca z zakresu zamówień publicznych (m.in. studia podyplomowe zamówień publicznych Uniwersytet Szczeciński oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu). Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z ponad 18 – letnim stażem. Doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami społecznymi w zakresie szkoleń i doradztwa w projektach współfinansowanych ze środków UE.

Bartłomiej Miluch – prawnik (Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego). Zastępca Dyrektora Biura ds. Zamówień Publicznych w sektorze administracji samorządowej od 2001 roku. Doradca i szkoleniowiec w zakresie prawa zamówień publicznych z ponad 12 – letnim stażem i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Występuje jako pełnomocnik procesowy stron przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ponadto trzecią kadencję pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Doświadczenie w doradztwie i szkoleniach  w obszarze ekonomii społecznej oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

 • Szkolenia prowadzone będą w małych grupach – średnio 10 osobowych. Każde szkolenie będzie trwało 48 godzin (6 dni po średnio 8 godzin) w ramach dwu 3-dniowych zjazdów.
 • Osobom spoza Szczecina/Gdańska zapewniamy noclegi i zwrot kosztów dojazdu.
 • Uczestnikom szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, przerwy kawowe.
 • Planujemy 2 zjazdy po 3 dni w układzie czwartek, piątek i sobota. Drugi zjazd w okresie średnio 2-4 tygodnie po pierwszym zjeździe.
 • Pierwsze szkolenia rozpoczną s już w sierpniu 2017 roku.

Dokładne terminy szkoleń zostaną przedstawione Państwu po weryfikacji otrzymanych od Państwa zgłoszeń. Będziemy starali się dostosować je, w miarę możliwości do Państwa oczekiwań. Terminy szkoleń będą podawane na naszej stronie internetowej www.zafos.pl. W momencie zgłaszania się do projektu prosimy o weryfikację terminów szkoleń na podanej stronie lub wskazanie w formularzu preferowanych przez Państwa terminów.

W pierwszej kolejności przyjmiemy do projektu przedsiębiorstwa społeczne zgłaszające uczestników na szkolenia w miesiącach sierpień/wrzesień 2017 roku. Kolejne grupy szkoleniowe uruchomimy w październiku 2017 roku. Możliwe będą szkolenia również w terminach późniejszych, ale będzie to zależne od dostępności miejsc na szkolenia (na każde województwo przypada ściśle określona liczba miejsc).

WARUNKI UDZIAŁU

 1. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (kwestionariusz Przedsiębiorstwo Społeczne, Kwestionariusz Uczestnika Projektu, Formularz de minimis) i przesłanie ich pocztą, mailem (podpisane skany) lub faxem na następujące adresy:

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
Al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin
e-mail: kontakt@zafos.pl ; fax: 91 812 08 99

 1. Termin zgłoszeń:

I faza rekrutacji – 08 września 2017 roku
II faza (w razie wolnych miejsc) – 15 września 2017 roku
III faza (w razie wolnych miejsc) – 29 września 2017 roku
IV faza – w miarę dostępności miejsc – 22 grudnia 2017 roku

Szkolenia w zależności od preferencji i dostępności terminów odbywać się będą od sierpnia 2017 roku do lutego 2018 roku.  Tym samym Przedsiębiorstwo zgłaszające się  w I fazie może zaproponować szkolenie w późniejszym terminie. Dostępność miejsc będzie w takiej sytuacji potwierdzana przez ZaFOS.

 1. Udział w szkoleniu następuje po weryfikacji kwalifikowalności uczestnika/ przedsiębiorstwa, tj.:
 • potwierdzeniu że przedsiębiorstwo ma status przedsiębiorstwa społecznego i siedzibę w województwie zachodniopomorskim lub pomorskim,
 • uczestnik jest pracownikiem danego przedsiębiorstwa i deklaruje zajmowanie się zamówieniami publicznymi
 • przedsiębiorstwu możliwe jest udzielenie pomocy de minimis gwarantującej bezpłatny udział pracowników
 • w przypadku osób, które do tej pory nie zajmowały się zamówieniami publicznymi wymagamy, aby posiadały minimum wykształcenie ponadgimnazjalne (średnie, ISCED 3)
 1. Każde Przedsiębiorstwo ma zapewniony udział 1 osoby odpowiedzialnej za składanie ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne lub planowanych do takich obowiązków. Możliwe jest też zgłoszenie większej liczby pracowników (maksymalnie do 3 osób). Ich rekrutacja będzie potwierdzana po procesie weryfikacji kolejnych grup szkoleniowych. Podczas weryfikacji stosowane będą dodatkowe kryteria, które będą miały szczególne znaczenie w razie większej liczby zgłoszeń niż miejsc w projekcie – (dlatego zachęcamy do szybkiego zgłaszania pracowników, co zwiększa szansę na udział w projekcie). Preferencje dotyczyć będą osób: z niepełnosprawnościami, kobiet i mieszkańców terenów wiejskich.
 2. W razie uzyskania większej liczby zgłoszeń przedsiębiorstw społecznych (PS), niż miejsc w projekcie, stosowane będą dodatkowe kryteria rekrutacji:
 • PS–których celem jest integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i/lub
  z niepełnosprawnościami + 2pkt
 • PS–zatrudniające co najmniej 50% osób z niepełnosprawnościami +2pkt
 • PS–zatrudniające co najmniej 50% kobiet + 2pkt
 • PS–nie biorące do tej pory udziału w przetargach (PZP) lub które nigdy nie wygrały takiego postępowania +2pkt
 1. Przedsiębiorstwa społeczne biorące udział w szkoleniach będą miały zapewnione dodatkowe, bezpłatne wsparcie doradcze, którego zakres i sposób realizacji przedstawiony będzie w trakcie szkoleń. Liczba godzin doradztwa będzie dostosowana do bieżących potrzeb danego Przedsiębiorstwa. Doradztwo udzielane będzie do ok. maja 2018 roku.

Kwestionariusz Przedsiębiorstwo Społeczne

Kwestionariusz Uczestnika Projektu

Formularz de minimis

Projekt „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego