Aktualności

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” numer projektu: POWER.02.09.00-00-0029/16, Nr postępowania: 2/2.9/2017 PO WER

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia była usługa doradcza z zakresu zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne”. Zamawiający wybierze do realizacji usługi doradczej czterech ekspertów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Łączna ilość dla 4 ekspertów  – do 740 godzin (maksymalnie 74 przedsiębiorstwa  społeczne x średnio 10h). Doradztwo dla przedsiębiorstw społecznych objętych projektem z województw zachodniopomorskiego i pomorskiego w wymiarze średnio 10h/przedsiębiorstwo społeczne. Doradztwo ma na celu pomoc przedsiębiorstwu społecznemu w skutecznym ubieganiu się  o zamówienie publiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale VII Instrukcji dla oferentów,  stanowiącej załącznik do Ogłoszenia.

Kryterium oceny ofert

 • Kryterium – „cena” stanowi kryterium 60% wyboru oferty (gdzie liczba punktów = cena najniższej oferty/cena ocenianej oferty x maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”)
 • Kryterium – „doświadczenie”, stanowi kryterium 40% wyboru oferty, które otrzyma Oferent, który wykaże się największym doświadczeniem zawodowym
  i stażem pracy liczony w miesiącach na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych (np. pracownik Zamawiającego zatrudniony na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, nadzorem nad zamówieniami publicznymi, doradztwem prawnym z zakresu zamówień publicznych itp.) ponad minimalne wymagania (tj. 12 miesięcy stażu pracy).

Kryteria punktowe:

 1. od 13 do 24 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w imieniu zamawiającego – 10 pkt
 2. od 25 do 36 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w imieniu zamawiającego – 20 pkt
 3. od 37 do 48 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w imieniu zamawiającego – 30 pkt
 4. powyżej 49 miesięcy stażu pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w imieniu zamawiającego – 40 pkt

Wymagania dotyczące wykonawcy

Ekspert musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie wyższe prawnicze,
 2. minimum 12 miesięcy reprezentowania zamawiającego (w rozumieniu Prawa zamówień publicznych – w szczególności będącego jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (np. pracownik Zamawiającego zatrudniony na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, nadzorem nad zamówieniami publicznymi, doradztwem prawnym z zakresu zamówień publicznych itp.)

Wybrane Oferty

Nazwy Wykonawców:

 1. Zamówienia Publiczne – Iwona Miller-Rutkowska- Łączna liczba punków: 100 pkt.
 2. Wioleta Sadowska – Łączna liczba punków: 100 pkt.
 3. Bartłomiej Miluch- Łączna liczba punków: 100 pkt.
 4. Małgorzata Kaczmarek – Łączna liczba punków: 90 pkt.

Uzasadnienie wyboru: ww. Oferty spełnią wymogi określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Projekt „Skutecznie pozyskujemy zamówienia publiczne” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego