Aktualności

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/7.1/2017 transport uczestników staży w powiecie kołobrzeskim

W związku z realizacją projektu „profesjONalista” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o cenę na świadczenie usługi transportowej
dla 3 uczestników staży.

ZAMAWIAJĄCY
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS
Al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin
e-mail: kontakt@zafos.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla 3 uczestników projektu „profesjONalista”, którzy będą odbywali staże w okresie  od 22.03.2017 do 21.06.2017 r.  – łącznie 63 dni robocze. Staże będą realizowane  w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w trakcie których należy zabezpieczyć przejazd z miejsca zamieszkania uczestnika stażu na miejsce szkolenia i z powrotem.
Uczestnikom szkolenia należy zapewnić bezpieczny dojazd na staż transportem dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na następujących trasach:

 1. Dargocice – przyjazd na godz. 7.00 ul. Mazowiecka 29, Kołobrzeg odjazd 14:15 – Dargocice – 50 km – 1 osoba
 2. Stary Borek – Białokury – przyjazd na godz. 7.00 Włościbórz 1, Wrzosowo, odjazd 15:10 Białokury –Stary Borek – 2 osoby

Ponadto Wykonawca gwarantuje wykonanie ww. usługi zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
 2. Elastyczność w użytkowaniu,
 3. Proste i intuicyjne użytkowanie,
 4. Czytelna informacja,
 5. Tolerancja na błędy,
 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
 8. Percepcja równości.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od dnia 22 marca 2017 do dnia 21 czerwca 2017 r.  Dokładny  harmonogram realizacji usługi transportowej będzie szczegółowo ustalony z podmiotem wybranym w procedurze niniejszego zapytania.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY CENOWEJ (załączniki nr 1) i powinna być podpisana przez Wykonawcę. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
 2. Wykonawca określi cenę, podając ją w kwocie brutto z uwzględnieniem wszystkich opłat, i podatków (także podatku od towarów i usług) dla realizacji usługi za 1 dzień i za cały okres jej świadczenia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna zostać przesłana (pocztą tradycyjną – al. Wojska Polskiego 69; 70-478 Szczecin, e-mailową: grzegorz.reszka@zafos.pl lub dostarczona do siedziby zamawiającego do dnia 21 marca 2017 r. do godz. 12.00
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS – www.zafos.pl.

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Reszka pod nr tel. 91 812 09 12 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: grzegorz.reszka@zafos.pl

Do pobrania —–> Formularz oferty cenowej