Aktualności

Debata socjalna za nami

10 grudnia 2015 r. w siedzibie ZaFOS (Al. Wojska Polskiego 69) odbywał się debata socjalna „Jak wykorzystać nowe możliwości rozwoju usług społecznych”. Debata została zorganizowana w ramach projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”,  realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Szczecin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa. Pani Iwona Żukiert – Prezes ZaFOS przybliżyła uczestnikom debaty rolę usług społecznych i możliwość ich wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Następnie Pani dr Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła dotychczasowe działania MOPRu w zakresie zlecania usług społecznych w Szczecinie, a także te zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020. Jak się okazuje, MOPR zleca większość usług wyspecjalizowanym organizacjom pozarządowym, które świetnie wywiązują się z powierzonym im zadań. Należą do nich m.in: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Szczecinie, Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych, Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski. Niestety w związku z ograniczonym budżetem na chwilę obecną nie da się zwiększyć ilości zlecanych usług społecznych, natomiast w ocenie Pani Dyrektor organizacje pozarządowe posiadają odpowiedni potencjał, aby je realizować i niewątpliwie jest to dobry kierunek w rozwoju usług społecznych. Pan Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych UM Szczecin omówił działania jakie urząd podejmuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W obecnym roku Urząd Miasta Szczecin przekazał organizacjom pozarządowym ponad 26 mln zł na realizację różnego rodzaju zadań publicznych, natomiast w przyszłym roku kwota ta ma wzrosnąć do blisko 30 mln zł. Urząd Miasta Szczecin podejmuje także działania związane z kontaktowaniem realizacji wieloletnich zadań publicznych, co niewątpliwie jest korzystnym zjawiskiem nie tylko dla NGO’sów, ale i również dla klientów tych działań. Następnie Pani Anna Kunikowska – przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy Szczecin omówiła zgromadzonym działania możliwe do finansowania w ramach VII osi priorytetowej – WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Łącznie na realizację różnego rodzaju usług społecznych  w latach 2014-2020 w ramach RPO WZP przeznaczono 131 180 000 mln EURO.
Ostatnią częścią spotkania była debata. Podczas debaty poruszano m.in. takie zagadnienia: czy organizacje powinny mieć pierwszeństwo w realizacji usług społecznych, czy powinny obowiązywać standardy realizacji usług, czy cena powinna być decydującym czynnikiem w wyborze realizatora usług. Poruszono także problem braku finansowania żłobków prowadzonych przez organizacje pozarządowe przez lokalne samorządy.

W załączeniu epskertyzy wypracowane w ramach projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”.