Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się  dnia 16 czerwca br

 I terminie o godz.15:00

II terminie o godz. 15:15

 

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie   Zebrania, Pani Iwona Żukiert, Prezes Zarządu ZaFOS.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku  obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór komisji  uchwał i wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego ZaFOS za 2014 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami, ocena działalności Zarządu i udzielenie absolutorium nawniosek Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawy organizacyjne:
  a) plany działań ZaFOS w roku bieżącym i w dalszej przyszłości
  b) wręczenie Certyfikatów nowym organizacjom członkowskim
 9. Sprawozdania z bieżącej działalności organizacji członkowskich.
 10. Wolne wnioski, sprawy różne.
 11. Zakończenie Walnego Zebrania.

Proszę o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 06.06. czerwca br.

Osoby do kontaktu: Dorota KameckaGrzegorz Reszka tel. 91 812 09 12 e-mailkontakt@zafos.pl

W załączeniu sprawozdanie merytoryczne za 2014 r.