Aktualności

Informacja o rozpoczęciu naboru kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2014-2016 (II kadencja)

W dniu 1 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2014-2016 (II kadencja). Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w ZRDPP potrwa do 22 lipca 2014 r. Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl, www.wws.wzp.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 18 członków. Składa się z 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy oraz z reprezentantów administracji publicznej. Ponadto w skład rady wchodzą także 1 przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego, 4 przedstawiciele organu stanowiącego samorządu województwa, tj. Sejmiku wojewódzkiego oraz 4 przedstawiciele organu wykonawczego tj. Marszałka. Dzięki temu na forum rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów, uwzględniające racje i potrzeby wszystkich stron.

 

Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy w szczególności:

–         wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym
w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami;

–         wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego;

–         udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;

–         wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;

–         wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.

 

Głównym celem Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazanym
w Regulaminie działania Rady, ma być tworzenie oraz monitoring standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami i podmiotami działającymi na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Określenie trybu powoływania członków Rady Wojewódzkiej, a także regulaminu rady, zgodnie
z ustawą należy do kompetencji Zarządu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarządowych stanowili co najmniej połowę członków rady. Ważne jest również, by na etapie wyłaniania pozarządowych członków rady wojewódzkiej zapewnić ich reprezentatywność, jeśli chodzi o terytorium
i zakres prowadzonej działalności.

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił tryb powoływania członków oraz regulamin działania Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 9 czerwca 2014 r. po konsultacji z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego minionej kadencji.