Aktualności

Raport końcowy – projekt „e-ZaFOS”

Założenia projektu

Z uwagi na  rozwój w kierunku społeczeństwa informacyjnego, rozwój wspartych komputerowo i internetowo usług socjalnych oraz samopomocy jest wskazany i konieczny. Internet stał się nierozerwalną częścią naszego życia i pracy.

Celem projektu jest wzmocnienie i połączenie w Sieć istniejącej i budowa nowej oferty pomocy dla grup docelowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego na rzecz których działają socjalne organizacje pozarządowe. Do grupy docelowej projektu należą ludzie upośledzeni, ze szczególnymi trudnościami socjalnymi oraz współpracownicy i wolontariusze w stowarzyszeniach działających na rzecz ww. grup.

Portal internetowy jako platforma współpracy, wymiany informacji, promowanie ofert pomocy oraz zrzeszenie organizacji w województwie zachodniopomorskim, będzie służyć uczestnikom szkoleń jako pole ćwiczeń. Powstałe w ramach projektu punkty informacyjno-doradcze będą miejscem dostępu do Internetu dla osób, grup i organizacji

W województwie zachodniopomorskim jest wiele socjalnych organizacji pozarządowych, które współpracują z osobami z grupy docelowej projektu. Włączenie w Sieć organizacji podniesie efektywność pracy i znacznie poprawi dostęp do odpowiedniej oferty pomocy dla beneficjentów.

Fazy projektu

Projekt składa się z trzech faz. Pierwsza części projektu zawiera przeprowadzenie ankiety wśród socjalnych NGO, dotyczącej treści portalu internetowego i oferty szkoleniowej. Następnie przygotowanie i uruchomienie portalu internetowego, zawierającego zagadnienia: podstawy prawne, źródła finansowania, informacje o socjalnych NGO oraz ich oferta pomocy i aktywności. Powstanie w Kołobrzegu, Świnoujściu, Barlinku i Nowogardzie, Punktów Informacyjno-Doradczych.

Druga faza projektu przewiduje organizację tygodniowego, intensywnego szkolenia dla lokalnych doradców z następującymi tematami: podstawy prawne pracy socjalnej, świadczenia dla poszczególnych grup docelowych oraz podstawy informatyki. W następnej kolejności – organizacja i przeprowadzenie szkoleń w Barlinku i Świnoujściu dla przedstawicieli z pozarządowych organizacji socjalnych. Trzecia faza przewiduje spotkanie ewaluacyjne i konferencję podsumowującą projekt.

Realizacja projektu

Cel projektu został osiągnięty poprzez budowę portalu internetowego i czterech punktów informacyjno-doradczych.

W lipcu 2010 organizacjom członkowskim została rozesłana ankieta mająca na celu doprecyzowanie zwartości portalu internetowego i oferty szkoleniowej. Na podstawie wyników ankiet, został opracowany program szkoleniowy i zarys portalu. Ankietowani byli szczególnie zainteresowani szkoleniami komputerowymi z zakresie Word, Excel, budowa stron WWW (html, css, php, mysql), Power Point.

Portal internetowy został założony w sierpniu 2011. Portal internetowy www.e-zafos.pl publikował treści związane z zagadnieniami prawnymi, podstawami finansowania, informacjami o socjalnych NGO (działalność, wiadomości). Dzięki portalowi, organizacje nieposiadające strony www, mogły uczestniczyć w Sieci i dzielić się swoją wiedzą bez dodatkowych kosztów. Możliwości portalu to: utworzenie konta, publikowanie i edycja własnych informacji, dodawanie plików PDF/DOC, dodawanie ogłoszeń banerowych, baza newsletter, rozsyłanie informacji w formie newsletter, dodawanie nowych NGO do bazy danych, wymiana rzeczowych informacji i wymiana doświadczeń. Według Google Analytics, portal miał 12 413 odwiedzin i zostały opublikowane 238 wiadomości.

W Kołobrzegu, Świnoujściu, Barlinku i Nowogardzie powstały cztery punkty informacyjno-doradcze z dostępem do Internetu, które były prowadzone przez czterech lokalnych doradców, współpracujących z socjalnymi NGO z danego obszaru. Szkolenia dla lokalnych doradców zostały przesunięte z grudnia na listopad, aby przekazać adekwatną wiedzę przed rozpoczęciem działalności punktów informacyjno-doradczych.

Podczas szkolenia dla lokalnych doradców (03.11.2010, 05-07.11.2010, 26-28.11.2010) zrealizowano następujące tematy:

 1. Podstawy prawne pracy socjalnej – 8 h,
 2. Świadczenia dla poszczególnych grup docelowych – 20 h,
 3. Finansowanie pracy socjalnej – 12 h,
 4. Szkolenie informatyczne – 8 h.

W wyniku zakończeniu szkolenia, doradcy zostali przygotowani do informatycznego wsparcia oraz rozpoczęli prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego.

Od listopada 2011 funkcjonowały następujące Punkty Informacyjno-Doradcze:

PID Barlinek – Centrum Edukacyjne SFTPP „DYDAKTYK”
ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek, tel.: 95 746 40 03
e-mail: dydaktyk@poczta.wprost.pl

PID Nowogard – Regionalne Centrum Przedsiębiorczości
ul. Wojska Polskiego 3, 72-200 Nowogard, tel.: 91 392 08 91
e-mail.: rcp_nowogard@o2.pl

PID Świnoujście –  Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Kasprowicza 4, 72-600 Świnoujście, tel.: 91 321 13 60
e-mail: owp@tpp.swinoujscie.com.pl

PID Kołobrzeg – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło W Kołobrzegu
ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg, tel.: 94 352 53 88
e-mail: psouu13@wp.pl

Lokalni doradcy zorganizowali cztery spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych, stowarzyszeń, grup samopomocowych. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń, hospicjów, socjalnych NGO, lokalnych urzędów.  Problematyka spotkań dotyczyła:  portalu internetowego www.e-zafos.pl, szkoleń w ramach projektu, źródeł finansowania, przepisów prawnych, marketingu i promocji NGO, problemów socjalnych. Z oferty PID korzystały indywidualne osoby oraz NGO, natomiast z komputerów – indywidualne osoby. W PID Kołobrzeg byli to zazwyczaj wychowankowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a w PID Nowogard – seniorzy Uniwersytetu Seniorów.  W przypadku problemów informatycznych w organizacjach, wsparcia udzielał pracownik ds. informatyki.

W okresie grudzień 2011- marzec 2011 odbyły się szkolenia dla 60 przedstawicieli z 35 organizacji. Z powodu zróżnicowanego poziomu, szkolenie informatyczne zostało podzielone na kurs dla zaawansowanych i kurs dla początkujących. Z uwagi na większą liczbę zgłoszeń, grupy szkoleniowe w Świnoujściu były liczniejsze w stosunku do grup w Barlinku.

Grupy szkoleniowe:

 1. szkolenie w Świnoujściu – 17 uczestników z 9 NGO,
 2. szkolenie w Świnoujściu – 17 uczestników z 10 NGO,
 3. szkolenie w Barlinku – 14 uczestników z 10 NGO,
 4. szkolenie w Barlinku – 14 uczestników z 7 NGO,

Tematyka szkoleń:

Grupa podstawowa (dwie grupy w Barlinku, jedna grupa w Świnoujściu):

 1. Szkolenie informatyczne – 80 h/grupa, tematy: Word,  Excel, Power Point, Internet
 2. Źródła finansowania i środki europejskie – od pomysłu do projektu – 12h/grupa
 3. Zagadnienia prawne w NGO – 4h/grupa

Grupa zaawansowana (jedna grupa w Świnoujściu):

 1. Szkolenie informatyczne – 80 h/grupa, tematy: Word,  Excel, Power Point, Internet
 2. Źródła finansowania i środki europejskie – od pomysłu do projektu – 12h/grupa
 3. Zagadnienia prawne w NGO – 4h/grupa

Łącznie przeprowadzono 384 h (96 h x 4 edycje).

Przeprowadzone badanie ewaluacyjne szkolenia, wykazało, że m.in.:

 • poziom wiedzy uczestników w dniu rozpoczęcia szkolenia był w 90 % bardzo niski, u 6,67 % dobry, a u 3,33% bardzo dobry,
 • szkolenie spełniło oczekiwania 94 % uczestników
 • program szkoleniowy został oceniony jako bardzo dobry przez 77% uczestników i jako dobry przez 23% uczestników,
 • 94 % ankietowanych wskazało, że wiedza ze szkolenia będzie bardzo pomocna w pracy w NGO,
 • wykładowcy zostali ocenieni pod względem fachowości bardzo dobrze przez 70% ankietowanych, a przez 30% ankietowanych – dobrze,
 • wykładowcy zostali ocenieni pod względem przeprowadzenia szkolenia jako bardzo dobrzy przez 68% uczestników szkoleń, jako dobrzy przez 28% ankietowanych.

28 kwietnia 2011 odbyła się otwarta konferencja „Organizacje pozarządowe partnerem samorządów w realizacji usług socjalnych. Doświadczenia polskie i niemieckie.” W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Parytetowego Związku Meklemburgia Pomorze Przednie, ZaFOS, NGO z woj. zachodniopomorskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, uczestnicy projektu.

Na konferencji omówiono następujące tematy:

 1. „Uwarunkowania współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego z uwzględnieniem konsultacji społecznych” – dr Z.Zychowicz – Prezes Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regionalnego,
 2. „Doświadczenia Parytetowego Związku w dziedzinie lobbingu politycznego w ramach realizacji usług socjalnych przez organizacje pozarządowe” – Christina Hömke – Prezes Parytetowego Związku Meklemburgii- Pomorze Przednie,
 3. „Rola organizacji pozarządowych w świadczeniu usług socjalnych – doświadczenia polskie” – Agnieszka Krawczyk – Wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych,
 4. Prezentacja rezultatów projektu „e-ZaFOS” realizowanego z partnerem niemieckim DER PARITÄTISCHE na rzecz rozwoju organizacji socjalnych.

Kooperacja pomiędzy partnerami projektu i innymi instytucjami

W przygotowaniu ankiet i ocenie rezultatów brali udział eksperci z Parytetowego Związku Meklemburgia-Pomorze Przednie. Pani Christina Hömke zaprezentowała  swoje spostrzeżenia podczas wykładu na temat: „Doświadczenia Parytetowego Związku w dziedzinie lobbingu politycznego w ramach realizacji usług socjalnych przez organizacje pozarządowe.

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” współpracowało podczas realizacji projektu m.in. z Burmistrzem Miasta Barlinek, Urzędem Miasta Szczecina, Nowogardzkim Forum Organizacji Socjalnych, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu. Lokalni doradcy współdziałali z urzędnikami ds. współpracy z NGO na obszarze działalności poszczególnych PID-ów.

W ramach konferencji ZaFOS zabrali głos prelegenci z Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regionalnego i z Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

Promocja projektu

Informacje o projekcie były publikowane w ogólnokrajowym portalu NGO www.ngo.pl, portalu www.e-zafos.pl, stronie WWW Miasta Barlinek, stronie WWW miasta Szczecin, stronie WWW Nowogardzkiego Forum Organizacji Socjalnych.

W październiku 2011 ZaFOS, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Klub Seniora „Złota Strzecha“ i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował festyn pod patronatem Burmistrza Miasta Szczecina, gdzie projekt „e-zafos” oraz portal www.e-zafos.pl były promowane.

Sprawozdanie z kwietniowej konferencji oraz wywiad z Panią Christina Hömke – Prezes Parytetowego Związku Meklemburgii- Pomorze Przednie zostały wyemitowane na antenie Polskiego Radio Szczecin.

Kontynuacja i finansowanie projektu

Idee projektu „e-zafos“ będą kontynuowane po zakończeniu projektu. Dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ZaFOS rozpoczął realizację projektu „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”, w ramach którego będzie prowadzony portal internetowy i trzy punkty informacyjno-doradcze w Świnoujściu, Nowogardzie i Barlinku.