Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”

10 czerwca 2010 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”. Podczas obrad przedstawiono i przyjęto roczne sprawozdanie i finansowe. Udzielono Zarządowi absolutorium. Prezes ustępującego Zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności ZaFOS w okresie 2006-2010. Dyskutowano nad kierunkami pracy ZaFOS w latach 2010-2014. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym wybrało Prezesa oraz Zarząd.

Prezesem ponownie została wybrana Iwona Żukiert.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

  1. Jerzy Kwiatosiński – zastępca prezesa
  2. Zygmunt Pyszkowski – sekretarz
  3. Izabela Ciesielska – skarbnik
  4. Dorota Kamecka – członek zarządu
  5. Jerzy Mędrek – członek zarządu

Powołano także Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Janina Durka
  2. Bogdan Jałoszyński
  3. Wiktor Głowacki – przewodniczący komisji

Zarząd prosi o aktualizację danych na stronę internetową, informacje można przesyłać na maila kontakt@zafos.pl